Te beëindigen vennootschappen

 
De gemeente heeft besloten om de deelname in zes vennootschappen te beëindigen door als aandeelhouder uit te treden of de verbonden partij te verkopen of te liquideren. Het betreffen de Commandiet Rotterdam B.V., Erasmus Biomedical Fund B.V., Gemeentewerken N.V., ROM-D Beheer N.V., ROM-D Kil III C.V., en tot slot de WOM Vastgoed B.V.

Daarnaast zijn WOM Tarwewijk en Beurs Rotterdam N.V. twee verbonden partijen die in het belang van de gemeente Rotterdam al eind 2015 en in 2016 zijn afgestoten. Daarom zijn beide deelnemingen niet meer opgenomen in deze subparagraaf van de Begroting 2017.

Toelichting per verbonden partij
Erasmus MC Biomedical Fund

Het Erasmus Biomedical Fund investeerde haar fondsvermogen de afgelopen jaren in medische startups. Het fonds Erasmus MC Biomedical Fund kende een vaste looptijd en zou in eerste instantie eind 2014 worden beëindigd. De aandeelhouders, waaronder de gemeente, zijn van plan om deze termijn te verlengen tot 2017. De beëindiging is afhankelijk van de termijn waarbinnen de vier resterende fondsparticipaties tegen juiste voorwaarden kunnen worden verkocht of afgewikkeld. Van één participatie vindt de afwikkeling al in 2016 plaats. Voor de overige participaties is er nog geen potentiële koper gevonden of zijn de verkooptrajecten nog niet afgerond. Zo is een van de fondsparticipaties beursgenoteerd en is, in het financieel belang van de aandeelhouders, het uiteindelijke moment van verkoop afhankelijk van de beurskoers.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden heeft als doel om de ontwikkeling van de bedrijfsterreinen in de regio Drechtsteden optimaal op elkaar af te stemmen en de betrokkenheid van de aangrenzende regio te vergroten. De focus ligt hierbij op het bedrijfsterrein Dordtse Kil III.
Binnen het verband van de Drechtsteden is er een discussie over de toekomst van de regionale ontwikkelingsmaatschappij. De gemeente Rotterdam heeft in een eerder stadium laten weten geen publiek belang te zien in voortzetting van de Rotterdamse deelname in de ROM-D. Het verband van Drechtsteden betrekt dit standpunt in de discussie.

WOM Vastgoed
In het verleden heeft de gemeente met woningcorporaties en private investeerders deelgenomen in Wijk Ontwikkel Maatschappijen (WOM’s). Daaronder waren WOM Vastgoed en WOM Tarwewijk. Beide hadden tot doel om vastgoedobjecten aan te kopen of te huren, en deze te renoveren, of door branchering te verhuren of door te verkopen aan bedrijven. Dit droeg bij aan de revitalisatie van een Rotterdamse wijk. Om diverse redenen is een dergelijke constructie echter geen effectieve en efficiënte deelneming gebleken.
Het publieke belang is in deze gevallen op een andere wijze te borgen. De WOM Tarwewijk is al in 2015 geliquideerd. Het voornemen van de gemeente als enig aandeelhouder van WOM Vastgoed is om de deelneming in het eerste kwartaal van 2017 te beëindigen. In deze periode zullen de resterende verplichtingen en vorderingen worden afgewikkeld, waarna de liquidatie van de vennootschap kan plaatsvinden.