Raadsbehandeling

Op 10 november zal de begroting 2017 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de vaststelling zal een uitgebreid proces van technische sessies, behandeling in de vakcommissies en algemene beschouwingen voorafgaan. In het vervolg treft u het complete overzicht van het begrotingsproces, het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2017 en alle belastingverordeningen. Tot slot zal een overzicht beschikbaar komen van alle aangenomen moties en amendementen.