Ontwikkelingen

De organisatie legt de nadruk op optimale inzet van kwaliteiten, permanente ontwikkeling en flexibiliteit van medewerkers. We werken toe naar een flexibelere organisatie, met een eigentijds personeelsbeleid en medewerkers die in staat zijn mee te bewegen met ontwikkelingen in de stad. Om te kunnen voldoen aan de ontwikkelingen in de maatschappij en specifiek onze stad maken steeds meer clusters gebruik van flexibele schillen. Daar waar sprake is van een behoefte aan tijdelijke inzet is er een scala aan mogelijkheden om deze behoefte in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke aanstellingen of inzet van derden. Op deze manier kan met de vraag mee worden bewogen zonder hiervoor vaste medewerkers aan te stellen.
Extra taken die de gemeente krijgt, collegeprioriteiten en opdrachten vanuit de markt kunnen zorgen voor een (tijdelijke) verhoogde capaciteitsvraag (onder andere gedekt vanuit project- en programmabudgetten en reserves). Om dit toch op een juiste manier te begroten is de clusters gevraagd een aantal maatregelen te nemen waarbij er aan de voorkant realistischer begroot wordt waardoor gedurende het jaar minder bijstellingen hoeven plaats te vinden.

De besparingsopgave oplopend naar € 40 miljoen, vastgelegd in Rotterdam in Ontwikkeling (RiO40) zal leiden tot een kleinere, efficiëntere en goedkopere organisatie. Dit gaat gepaard met een afname in de begrote formatie op met name management-, staf-, beleids- en ondersteuningsfuncties. Om de besparingsopgave te realiseren is de inzet om zoveel als mogelijk organisch te veranderen, met maximaal gebruik van natuurlijk verloop en het herschikken van personele capaciteit. Op deze manier wordt geprobeerd om reorganisaties en als gevolg daarvan herplaatsingskandidaten tot een minimum te beperken.
De extra taken die de gemeente erbij krijgt of collegeprioriteiten, zorgen ervoor dat er juist op die producten meer capaciteit nodig is. Denk daarbij aan Maatschappelijke Ontwikkeling in de Wijk, zorgproducten en veiligheid. Ook hier is gekeken naar de genoemde afwegingen (primaire en structurele taken, benodigde kennis en expertise en tijdelijk vs. structureel werk). Om deze reden is het dan ook nodig om de capaciteit op het primaire proces te vergroten en wordt er extra formatie bij deze producten begroot.