Arbeidskosten

Naar aanleiding van de behandeling van de jaarrekening zijn alle clusters met betrekking tot invulling van de capaciteitsbehoefte gevraagd een inschatting te geven van de verhouding tussen vast en flexibel. Onderstaande grafiek is het resultaat van deze inschatting voor 2017 waarbij vast beschouwd kan worden als loonkosten voor vaste en tijdelijke aanstellingen en flexibel inhuur derden betreft.

Er liggen nuanceverschillen bij de clusters met betrekking tot de wijze van invulling van de capaciteitsbehoefte:

  • Het primaire proces bij cluster Dienstverlening is georganiseerd vanuit een vaste formatie. De flexibele schil bij cluster Dienstverlening wordt vormgegeven door een flexteam (dat deels bestaat uit medewerkers in de vaste formatie en deels uit medewerkers die worden ingehuurd). Verder worden op afdelingen vacatures niet ingevuld maar vindt inhuur plaats met het doel over flexibele capaciteit te beschikken en vindt er inhuur plaats voor knelpunten in de uitvoering.  Daarnaast wordt incidenteel op projectbasis externe expertise ingehuurd. Dit is veelal  ICT gerelateerde expertise bij Belastingen.
  • De redenen om te kiezen voor flexibele arbeid  bij cluster Maatschappelijke ontwikkeling is gebaseerd op uitbreiding van werkzaamheden (WMO-adviseurs), seizoenswerk (dierverzorgers, reizigers- en SOA-poli), opvangen piekbelasting (evenementen en infectiebestrijding), tijdelijke programma uitvoering (Taskforce Tegenprestatie en Bureau Frontlijn) en inhuur die wordt ingezet als ‘subsidie in natura’ (ouderbetrokkenheid, Brede School, peuterconsulenten). Daarnaast wordt incidenteel op projectbasis externe expertise ingehuurd.
  • Binnen cluster Stadsbeheer wordt o.a. inhuur ingezet bij bepaalde fysiek zware functies waarvoor structureel geen eigen personeel wordt ingezet zoals beladers en voor functies waarvan de werkzaamheden worden afgebouwd. Ook wordt ingehuurd in het kader van speciale tijdelijke projecten/bestuursopdrachten (veiligheid) die niet structureel van aard zijn. Naast deze wordt de flexibele schil ingezet om fluctuaties in het werkaanbod op te kunnen vangen en daar waar vacatures nog niet zijn ingevuld.
  • Het primaire proces bij cluster Stadsontwikkeling wordt jaarlijks vertaald naar een (financieel gedekt) werkpakket dat grotendeels door de vaste formatie wordt uitgevoerd. Daar waar het werkpakket groter is dan de vaste formatie is afgelopen jaren een flexibele schil opgebouwd door voor deze werkzaamheden niet de vaste formatie uit te breiden, maar te werken met tijdelijke/flexibele arbeidsrelaties. Op deze manier kan de organisatie beter ‘mee blijven ademen’ met eventuele wisselingen in dat werkpakket, zonder dat er reorganisaties nodig zijn. Daarbij wordt goed gekeken naar het op orde houden van de kennis en expertise binnen het cluster (van de vaste formatie).
  • Vanwege de anticyclische inzet van het cluster Werk en inkomen bestaat de formatie uit een vaste rompformatie en een flexibele schil zodat het kan meebewegen met de omvang van het bijstandsvolume. De flexibele schil wordt ingevuld met tijdelijke inhuurkrachten veelal ten behoeve van het primaire proces (inkomensconsulenten en werkconsulenten). Het cluster kent verschillende Projecten en Programma's als bijvoorbeeld het Programma Innovatie op G4 niveau, Werk, Handhaven en het Programma Jeugdwerkloosheid waarvoor (tijdelijk) gelden zijn toegekend. Vanwege het tijdelijke karakter waarbij veelal specifieke vakkennis is vereist verloopt de inzet voornamelijk via externe inhuur.
  • Cluster Bestuurs en Concernondersteuning  levert haar dienstverlening aan de eigen organisatie grotendeels vanuit vaste formatie. Voor projectmatig werk, zoals projectcommunicatie of voor specifieke expertise zoals bij ICT, vindt inhuur plaats. Het uitgangspunt is vernieuwingsprojecten zoveel als mogelijk met eigen medewerkers te ondersteunen. Dat wil zeggen dat waar nodig voor de continuïteit van de instandhoudingstaken vervangend wordt ingehuurd.

Structureel en systematisch werken aan strategische personeelsplanning zal ertoe leiden dat onderstaande verhoudingen zullen veranderen. Niet door strategische personeelsplanning als instrument maar omdat de omgevingsveranderingen daar aanleiding toe geven. Strategische personeelsplanning is daarmee een dynamisch hulpmiddel om die omgevingsveranderingen tijdig in beeld te krijgen en om te zetten in ontwikkelpaden binnen de organisatie.
Door deze omgevingsverandering waar de organisatie op in speelt, kunnen gedurende het jaar in de realisatie afwijkingen ontstaan. Percentages zijn daarmee geen normbedragen.

Onderstaande grafiek is een vereenvoudigde weergave van de huidige stand van zaken rondom de arbeidskosten. Hieruit blijkt dat de zowel de huidige stand van de begroting als de realisatie een verdeling geeft van 9,5% besteding aan invulling van de benodigde capaciteit door inzet van derden (externe inhuur). Zo’n 80% van de besteding op invullen van de capaciteitsbehoefte door inzet van derden vindt plaats in de uitvoerende clusters en komt daarmee ten goede van de uitvoering van de primaire taken van onze gemeente. 90% Van de inzet door derden in de uitvoerende clusters wordt uitgevoerd door uitzendkrachten.