Formatie en bezetting

Strategische personeelsplanning kan leiden tot mutaties in de formatie en bezetting. De extra taken die de gemeente erbij krijgt of collegeprioriteiten zijn altijd een resultaat van de veranderende omgeving. De ontwikkelingen van de afgelopen periode vragen om uitbreiding van capaciteit op bepaalde producten in het primaire proces. Denk daarbij aan Maatschappelijke Ontwikkeling in de Wijk, zorgproducten, veiligheid en doorontwikkeling van de infrastructuur van de stad. Per saldo zal dat voor 2017 een ophoging van de formatie van zo’n 120 fte betekenen waarbij het leeuwendeel terecht komt bij Maatschappelijke Ontwikkeling (Zorg voor elkaar, vraagwijzers, MOW en Childrenszone). De afbouw van de management-, staf-, beleids- en ondersteuningsfuncties wordt zichtbaar vanaf 2018. Voor verdere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel RiO40 van dit document.

Organisatieonderdeel

Rekening
2015

Begroting
2016
stand 8M

Bezetting
30-4-2016

Bezetting
31-8-2016

 Krimp / groei

Begroting
2017

Meerjarige doorkijk

2018

2019

2020

Dienstverlening

546

727

680

681

0

732

728

723

723

Maatschappelijke ontwikkeling

2.036

2.105

2.023

2.039

16

2.187

2.148

2.148

2.147

Stadsbeheer

2.965

3.138

2.998

2.999

1

3.151

3.149

3.149

3.149

Stadsontwikkeling

1.288

1.294

1.254

1.251

-3

1.294

1.283

1.283

1.283

Werk en Inkomen

1.152

1.351

1.120

1.115

-5

1.348

1.273

1.167

1.167

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

1.954

1.979

1.954

-25

1.979

1.978

1.978

1.978

Rotterdamse Service Organisatie

1.791

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Van Werk Naar Werk*

473

0

372

323

-49

0

0

0

0

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

156

151

152

1

156

156

156

156

Bestuursdienst

602

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Directie Veilig

n.v.t.

204

216

219

3

202

196

196

196

Concern

10.852

10.929

10.794

10.733

-60

11.048

10.911

10.801

10.800

Kostenplaats Raad

55

62

57

57

0

62

62

62

62

Totaal

10.907

10.991

10.851

10.790

-60

11.110

10.973

10.863

10.862

Herplaatsingskandidaten

De opdracht van het voormalige Concern Mobiliteitscentrum stond in het teken van de krimpopgave van de gemeente (motie 31). Met de huidige organisatievisie komt het begrip mobiliteit in een ander licht te staan. Het wordt integraal onderdeel van de HR dienstverlening van vrijwel alle HR professionals. Alle expertise gericht op het bevorderen van in- door- en uitstroom is gecombineerd in de afdeling Mobiliteit & Ontwikkeling van het cluster BCO. Binnen deze afdeling vindt onder andere de begeleiding plaats van medewerkers die op grond van eerdere reorganisaties herplaatsingskandidaat zijn geworden. De lopende initiatieven zijn:

  • Het versneld terugdringen van herplaatsingskandidaten door inzet van maatwerkarrangementen (voor medewerkers die vallen onder het Sociaal Statuut 2005 en 2010).
  • Absorptie door de organisatie op basis van onderlinge overeenstemming. In de komende maanden worden kandidaten FSK 4 en hoger met een herplaatsingsstatus vanuit de sociale statuten 2005 en 2010 teruggeplaatst naar de clusters. De herplaatsingskandidaten FSK 1 t/m 3 worden overgeplaatst naar het cluster W&I. Voor de resterende groep wordt ingezet op externe begeleiding waarbij de nadruk ligt op het vinden van passend/gangbaar werk buiten de gemeente. Reorganisatieontslag, voor de kandidaten bij wie dat mogelijk is (Sociaal Statuut 2013), is een laatste redmiddel.
  • Bemiddeling door externe partijen.
  • Verhoogde uit- en doorstroom van herplaatsingskandidaten door intensivering van begeleiding bij ziekte, verzuim en disciplinaire trajecten.

Uit de cijfers blijkt dat de aanpak zijn vruchten begint af te werpen. Het aantal herplaatsingskandidaten in begeleiding bij Mobiliteit & Ontwikkeling is gedaald van 473 fte eind 2015 naar 324 fte eind augustus 2016.

De afdeling Mobiliteit en Ontwikkeling heeft per 1 september 2016 341 herplaatsingskandidaten in begeleiding:

in aantallen

Sociaal Statuut

FSK 1-3

FSK 4+

2005

5

16

2010

30

51

2013

129

100

Totaal

164

167

In januari 2016 is gestart met de terugplaatsing van de 96 herplaatsingskandidaten vallend onder de oude statuten. Deze terugplaatsing wordt gedaan in twee tranches.

  • Tranche één bestaat uit 67 herplaatsingskandidaten. Hiervan zijn met 61 herplaatsingskandidaten concrete uit -of doorstroomafspraken gemaakt. M.b.t. de resterende 6 herplaatsingskandidaten worden nu nog gesprekken gevoerd met de clusters.
  • De tweede tranche (29 herplaatsingskandidaten ) is voor de zomervakantie gedeeld met de clusters. Hiervan zijn met 2 herplaatsingskandidaten concrete uit -of doorstroomafspraken gemaakt. M.b.t. de resterende 27 herplaatsingskandidaten worden nu gesprekken gevoerd met de clusters.

Daarnaast zijn er 80 kandidaten die vallen onder sociaal statuut 2013 (SSR 2013). Sinds april 2016 loopt elke maand voor een aantal herplaatsingskandidaten de 24 maanden begeleidingstermijn af en volgt in principe reorganisatie-ontslag. Van de 54 kandidaten die het sinds april tot 1 september betrof werd ontslag zoveel als mogelijk voorkomen. 15 Kandidaten werden alsnog (intern dan wel extern) geplaatst, 20 kandidaten kregen een verlengde begeleidingstermijn wegens aantoonbaar perspectief op werk en voor 19 medewerkers is het (reorganisatie)ontslagtraject in gang gezet.

Verjonging

Er wordt hard gewerkt aan het gericht werven van jongeren, dit was al in gang gezet maar wordt versterkt door de motie ‘Vernieuwen is ook verjonging’. De motie sluit goed aan bij ontwikkelingen in het kader van de uitvoeringsagenda HRO . Hierbij valt onder andere te denken aan:

  • werkgeverschap (wat voor werkgever wil de gemeente Rotterdam zijn);
  • strategische personeelsplanning (wat voor kwaliteiten en talenten hebben we in huis/moeten ontwikkeld en/of aangetrokken worden);
  • arbeidsmarktcommunicatie (hoe positioneren we ons als gemeente extern);
  • financiële ruimte (hoeveel ruimte is er beschikbaar om (jong) talent aan te trekken).

De aanpak wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in al lopende trajecten, projecten en activiteiten zoals de werving van de nieuwe traineegroep waarop zo’n 1.300 kandidaten hebben gereageerd. We betrekken onze doelgroep zodat we niet alleen over verjonging praten maar ook in gesprek zijn met de jongeren en ze betrekken bij onze aanpak.

Tot en met augustus 2016 zijn ruim 180 fte nieuwe medewerkers de organisatie binnen gekomen, ruim 50% hiervan is jonger dan 35 jaar.