Gesprekscyclus

Het college hecht er waarde aan dat alle medewerkers zinvolle jaarlijks gesprekken voeren met hun leidinggevende. Clusters streven er ook in 2016 naar om deze ambitie zo dicht mogelijk te benaderen. In de afgelopen jaren was er sprake van een gestage toename van het aantal gevoerde gesprekken: van ± 40% in 2010 naar 81% in 2015.

Tot 1 september 2016 hadden leidinggevenden gelegenheid het functioneringsgesprek 2016 te voeren. Dit betekent dat de administratieve afhandeling en verwerking in het systeem van gevoerde functioneringsgesprekken nog enige doorloop in de tijd kent. De verwachting is dat het uiteindelijke percentage functioneringsgesprekken hoger uit komt. In de jaarrekening 2016 zal een geactualiseerd beeld worden gegeven.

Organisatieonderdeel

2014

2015

2016

PG

FG

BG

PG*

FG*

BG

PG***

FG***

Dienstverlening

85%

87%

86%

92%

86%

68%

70%

48%

Maatschappelijke Ontwikkeling

71%

75%

76%

88%

85%

76%

78%

47%

Stadsbeheer

79%

76%

77%

88%

84%

82%

84%

63%

Stadsontwikkeling

84%

82%

90%

95%

91%

83%

83%

52%

Werk en Inkomen

76%

70%

73%

92%

95%

90%

93%

83%

Bestuurs- en Concern Ondersteuning**

66%

86%

77%

86%

80%

80%

62%

24%

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

80%

85%

89%

93%

88%

70%

57%

21%

Directie Veilig

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

86%

84%

48%

Concern

77%

79%

81%

90%

87%

80%

78%

51%

PG: Planningsgesprek

FG: Functioneringsgesprek

BG: Beoordelingsgesprek

* Plannings- en functioneringsgesprekken 2015 betreft cijfers tweede bestuursrapportage 2015

** Exclusief VOIL, HPK en Traineeprogramma

*** Inclusief de teams die deelnemen aan het experiment gesprekscyclus (waarde 100% voor 251 medewerkers)

Uw raad is geïnformeerd over de voorgenomen vernieuwing van de gesprekscyclus. Het kader hiervoor is de eerder genoemde organisatievisie 2015-2018: Rotterdam, moderne en eigentijdse werkgever. Als eerste stap is de huidige gesprekscyclus voor het jaar 2016 aangepast qua gebruiksvriendelijkheid en het zichtbaar maken van de organisatievisie.
De huidige procedure en werkwijze sluit niet (meer) goed aan op de veranderende organisatie en het uitgangspunt ‘de medewerker centraal’. In de eerste fase van de vernieuwing wordt onderzocht hoe het medewerkersgesprek vorm gegeven kan worden. Zo wordt buiten de gemeentelijke organisatie onderzocht wat de (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn op dit vlak en hoe andere (overheids)organisaties omgaan met het medewerkersgesprek. In de tweede, huidige fase experimenteren 16 teams (13 experimenten) verdeeld over de gehele organisatie (251 medewerkers) met de invulling van het medewerkersgesprek. Hierbij gaan ze aan de slag met hun eigen ideeën. Uiteraard is een aantal randvoorwaarden opgesteld, zodat wel kan worden ‘getoetst’ wat werkt en niet werkt. In het laatste kwartaal van 2016 wordt in een volgende fase aan de hand van de onderzoeken buiten de organisatie en de experimenten door de teams een nieuw voorstel gedaan voor invulling van het medewerkersgesprek. De experimenten verlopen met veel enthousiasme en energie.