Verzuim

In 2015 bleek dat lang verzuim een groot aandeel van het totale verzuim was gaan uitmaken: 4,75% lang verzuim op een totaal van 6,8%. In 2016 is daarom binnen verschillende clusters ingezet op het aanpakken van lang verzuim. Dit heeft nog niet tot het wenselijke niveau geleid. Inzet vindt plaats op de re-integratie van medewerkers en het reduceren van de kosten die met langdurig verzuim gepaard gaan. Daarnaast wordt een concernbreed programma Vitaliteit & Verzuim ingericht dat de verzuimaanpak gaat borgen in de organisatie zodat het verzuim blijvend laag blijft, ook na de inhaalactie. Dit kan onder andere door trainingen, versterkte ondersteuning vanuit de HR disciplines, het opstellen van specifiekere verzuimnormen per organisatieonderdeel o.b.v. benchmarks en benchlearning.
Om bij de bron te beginnen, wordt in het vervolg structureel gewerkt aan het bevorderen van vitaliteit. Daarmee richten we ons op alle medewerkers en niet alleen op de verzuimende. Vitaliteit wordt o.a. uitgewerkt door verschillende pilots:

  • pilot duurzame inzetbaarheid fysiek zware functies;
  • twee pilots gerichte inzet van health coaching bij een hoge verzuimfrequentie;
  • pilot verbinden jong en oud. We hebben iedereen in onze organisatie nodig, alle generaties. De grote groep medewerkers ouder dan 45 jaar heeft een schat aan kennis en ervaring. De jongere generatie heeft weer andere kwaliteiten. De kwaliteiten en talenten van ouder en jong willen we aan elkaar koppelen voor optimale synergie en dus prestatie.

De structurele aanpak van vitaliteit, de inhaalslag en het borgen van een doelgerichte verzuimaanpak wordt samenhangend opgepakt in één programma Vitaliteit & Verzuim.

Op concernniveau is het verzuim per eind augustus 2016 6,8%, waarbij een aantal clusters hun norm overschrijden. Over het algemeen laten de clusters zien dat de problematiek zich in 2016 nog steeds concentreert op het langdurig verzuim waardoor de resultaten van de verzuimaanpak pas later zichtbaar worden in de cijfers.

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Begroting 2016

Realisatie 8M

Begroting 2017*

Dienstverlening

6,0%

5,5%

5,8%

5,5%

Maatschappelijke ontwikkeling

6,3%

6,0%

6,8%

6,0%

Stadsbeheer

7,6%

8,0%

7,9%

8,0%

Stadsontwikkeling

3,2%

3,9%

3,2%

3,5%

Werk en Inkomen

8,2%

7,0%

8,9%

8,0%

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

4,9%

4,6%

4,7%

Rotterdamse ServiceOrganisatie

4,9%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Van Werk Naar Werk

n.v.t.

n.v.t.

15,0%

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

3,0%

4,0%

4,0%

Bestuursdienst

4,3%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Directie Veilig

n.v.t.

n.v.t.

5,5%

4,0%

Concern

6,8%

5,5%

6,8%

6,2%

De concernnorm van 5,5% wordt ook voor 2017 gehandhaafd. Deze concernnorm wordt doorvertaald naar de diverse clusters rekening houdend met functieniveau, leeftijd en geslacht van het medewerkersbestand.  Als vervolg op de motie Inzicht verzuim Rotterdamse organisatie, wordt een voorstel voor specifieke verzuimnormen voor 2017 voorbereid.