Kengetallen

Onder de kengetallen vallen gegevens over formatie en bezetting, apparaatskosten, externe inhuur en overhead.