RIO 40

Met deze monitor monitoren we de besparingsopgave van € 40 miljoen euro die in het collegeprogramma is opgenomen, en bezien we deze in samenhang relatie met de staat van de ambtelijke organisatie en de dienstverlening aan de stad

Voortgang invulling besparingsopgave

In het coalitieakkoord is aan de doorontwikkeling van de organisatie een besparingsopdracht

gekoppeld die oploopt naar €40 mln in 2018.

Ruim 80% van de besparingsopgave voor 2018 is ingevuld cq belegd met concrete maatregelen. Voor 2016 en 2017 is de besparing op concernniveau bijna volledig gehaald.
Ten opzichte van de monitor april is het gerealiseerde deel toegenomen met € 0.6 mln in 2016 oplopend naar € 2.7 mln in 2018 en verder. Dit is voornamelijk het gevolg van het in de begroting verwerken van de afgeronde reorganisatie bij directie PGWZ van cluster MO (€ 2.5 mln / 33 fte in 2018). Specifiek voor de besparingsopdracht Gebied (onderdeel van cluster Dienstverlening) geldt dat deze pas na de evaluatie van het bestuurlijk model (voorjaar 2017) zal worden verwerkt. Vooruitlopend op de uitkomst van evaluatie wordt gestuurd op de bezetting (niet invullen van vacatures). Dit wordt als realisatie in de monitor opgenomen. De financiële vertaling van de onderbezetting bij onderdeel Gebied is licht (€ 200) gestegen ten opzichte van de monitor april.

Organisatie

In de Voorjaarsnota van juni dit jaar is uitgebreid ingegaan op lopende en nieuwe projecten en programma’s om de kwaliteit en vitaliteit van de organisatie verder te verbeteren. Zaken zoals het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek, het energieonderzoek, de strategische personeelsplanning en de aanpak op ziekteverzuim zijn toe genoemd. Al deze initiatieven zijn belangrijke instrumenten om de medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren in het uitoefenen van hun functie. Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie van de HR-Uitvoeringsagenda.
Daarnaast is het begin dit jaar gestart met het werken in ‘dedicated teams’. Medewerkers van het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, waarin onder andere alle bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht, werken op deze manier toegewezen en toegewijd voor één specifiek beleidscluster. Zo kan de uniformiteit die het cluster BCO biedt worden aangevuld met maatwerk voor de betreffende clusters, die ieder hun eigen context en kenmerken hebben. Het werken met deze teams is op een organische manier vorm gegeven. Dit eerste jaar wordt gezien als een transitieperiode waarin alle dedicated teams en de manier van werken binnen deze teams vorm krijgen. Aan de hand van gesprekken op alle niveaus, van de werkvloer tot aan de directie, wordt hierbij vinger aan de pols gehouden en bekeken welke knelpunten er zijn die extra aandacht verdienen.

Dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen wordt gemeten met de daartoe opgestelde algemene servicenormen. Bij de besparingsopgave van 40 miljoen heeft het college ervoor gekozen om hierbij de dienstverlening te ontzien. Een belangrijk deel van de besparingen wordt op de interne organisatie gerealiseerd. Het is daarom zaak om de dienstverlening aan de stad goed te blijven monitoren, opvolging te geven aan de resultaten hiervan en waar nodig de servicenormen te verfijnen. U treft in het onderdeel “Programma Bestuur en Dienstverlening” een actuele rapportage aan, waarbij tevens per servicenorm wordt vermeld welke acties worden ondernomen om de resultaten verder te verbeteren.

De Rekenkamer Rotterdam heeft in de eerste helft van 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke correlatie tussen de krimpopgave uit eerdere jaren en de kwaliteit van de dienstverlening. Op het moment van schrijven is het rapport van de Rekenkamer Rotterdam nog niet opgeleverd. Waar mogelijk worden de aanbevelingen uit het rapport meegenomen in onze ambitie om de dienstverlening aan de stad te optimaliseren.