Meerjarenverbeterplan (MVP)

Per 1 januari 2017 dienen in de financieel kritieke processen de rechtmatigheid en getrouwheid op orde te zijn, dit mede om het jaarlijkse controleproces, dat leidt tot het afgeven door de externe accountant van een goedkeurende accountantsverklaring, te versoepelen. Daartoe zijn door de procesmanagers startfoto’s en verbeterplannen opgesteld, die door Concern Auditing van een toets zijn voorzien. Na de eerste meting van de voortgang in april 2016 zijn de procesmanagers in de zomermaanden van dit jaar gevraagd wederom hun voortgang te melden.
Het beeld dat uit de 2e meting van de voortgang van het MVP naar voren komt (met tussen haakjes de resultaten van de meting van april 2016), is dat de procesmanagers gezamenlijk denken dat 98 % (96 %) van de verbeteractiviteiten per 1 januari 2017 zal zijn gerealiseerd.
Bij het maken van de startfoto (in het najaar van 2015) was reeds 34 % (35 %) op orde. Sinds de startfoto is door het uitvoeren van de verbeterplannen 47 % (30 %) aan aanvullende maatregelen gerealiseerd. De procesmanagers denken dit kalenderjaar nog voor 17 % (31%) aan maatregelen te realiseren. 2 % (4 %) van de maatregelen kunnen pas na 1 januari 2017 worden gerealiseerd. Per proces is het onderstaande beeld op te tekenen:

De sturing op het realiseren van de verbeterplannen door de procesmanagers is intensief en blijkt effectief. Er is flinke voortgang geboekt. Op de processen die in de startfoto nog op forse achterstand leken te staan, is dat het meest zichtbaar. Bij de processen die in april reeds aangaven meer dan de helft of meer op orde te zijn, zijn we kennelijk aangeland in het weerbarstiger deel van het verbeterproces. Het verbetertempo ligt hier noodzakelijkerwijs wat lager. Zoals eerder gemeld zal een relatief klein deel van de werkzaamheden worden afgerond in 2017.