Dekkingsvoorstel 2017

Voor het investeringsvoorstel 2017 ad € 59,482 mln is een dekking beschikbaar van in totaal € 60,162 mln. Dit is als volgt opgebouwd:

Dekkingsvoorstel (Bedragen x €1.000)

2017

Intensiveringsreeks (netto)

8.934

Intensivering (coalitieakkoord 2010-2014)

50.000

Structurele bezuinigingsopgave

-22.000

Korting (kaderbrief 2011)

-7.916

Korting (kaderbrief 2012)

-10.000

Dekking kapitaallasten MIP 2011-2014

-2.750

Trend

1.600

Bespaarde rente

37.692

Bespaarde rente 2017

17.680

Bespaarde rente 2016 

12.000

Bespaarde rente 2015

8.012

Vrijval Investeringsmonitor

1.194

Wereld van Smaak

600

Verbinding Mathenesserdijk - Spangensekade

100

Rotterdamse Stijl

205

Vergroeningsopgave

289

Incidenteel

11.117

Verkoop Beurs

10.800

Bestemmingsvoorstel IFR JR 2015

317

Projecten ISV

1.225

Totaal

60.162

1. Structurele intensivering IFR (netto)

Vanuit de algemene middelen wordt in 2017 circa € 9 mln toegevoegd aan het IFR. Deze middelen zijn vrij beschikbaar en bestemd voor nieuwe investeringen uit de MIP 2015 - 2018.
Dit bestaat uit de intensiveringen (coalitieakkoord en voorjaarsnota) plus trend gecorrigeerd voor de structurele bezuinigingsopgave, kortingen en doorlopende kapitaallasten vanuit de MIP 2011 - 2014.

2. Bespaarde rente

Bespaarde rente 2017
Bij het vaststellen van de structurele bezuinigingsopgave is afgesproken dat de op concernniveau bespaarde rente jaarlijks wordt toegevoegd aan het IFR om hiermee (een deel van) de bezuinigingsopgave in te vullen. Het precieze bedrag wordt van jaar tot jaar bekeken. Dat gebeurt op twee momenten, vooraf bij begroting en achteraf bij jaarrekening. De verwachte bespaarde rente bij begroting 2017 is €17,7 mln.

Bespaarde rente 2016
In de begroting 2016 is aangegeven dat er naar verwachting nog een bedrag van €4 mln te bestemmen zou zijn bij jaarrekening 2016, of eerder bij tussentijdse rapportages. Doordat de gemeentelijke reserve- en voorzieningenpositie ultimo 2015 aanzienlijk hoger is uitgevallen dan geraamd, is er een additionele meevaller met betrekking tot de bespaarde rente. De totale nog te bestemmen rente komt hiermee uit op € 12 mln.

Bespaarde rente 2015
Bij de tweede bestuursrapportage 2015 was er een meevaller op de bespaarde rente van in totaal € 17 mln als gevolg van een hoger dan geraamde reserve- en voorzieningenpositie ultimo 2014. Hiervan is € 9 mln gebruikt om het investeringsvoorstel 2016 sluitend te maken. Het restant is nog beschikbaar en wordt gebruikt voor het investeringsvoorstel 2017.

3. Vrijval investeringsmonitor

Voor projecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen geldt dat als een project binnen twee jaar na toekenning nog niet in uitvoering is gebracht, de bijdrage geheel of gedeeltelijk vrijvalt. Dit voorkomt dat geld te lang ‘op de plank blijft liggen’ en dan niet voor andere projecten wordt ingezet. Ook kan het voorkomen dat projecten een gunstige raming of eindafrekening kennen. De vrijvallende middelen blijven beschikbaar in het IFR en worden opnieuw ingezet als dekking van het investeringsvoorstel. Dit wordt inzichtelijk gemaakt bij de jaarlijkse investeringsmonitor. Vanuit de investeringsmonitor 2016 wordt een voorstel voor vrijval gedaan van € 1,2 mln.

Project (Bedragen x €1.000)

Vrijval

Rotterdamse Stijl

205

Vergroeningsopgave

289

Wereld van Smaak

600

Verbinding Mathenesserdijk - Spangensekade

100

Totaal

1.194

4. Overig

Verkoop beurs
Uit de verkoop van de aandelen Beurs/WTC is een eerste hogere opbrengst bij de 2e
bestuursrapportage 2015 reeds toegevoegd aan het IFR. Deze bedroeg € 5 mln. De
opbrengst van de verkoop van de aandelen Beurs/WTC is bij jaarrekening € 5,8 mln
uitgevallen. Conform spelregels wordt dit weer toegevoegd aan het IFR.

Kapitaallasten IFR
In 2015 zijn minder kapitaallasten ten laste van het IFR gebracht dan begroot. Conform spelregels wordt dit weer toegevoegd aan het IFR.

5. ISV

Bij begroting 2016 is een generieke bezuiniging doorgevoerd bij een groot aantal bestemmingsreserves en hierbij is de bestemmingsreserve ISV generiek gekort met € 6,1 mln. Omdat de beschikbare ISV middelen geheel belegd waren met projecten betekende deze bezuiniging automatisch dat er een even zo groot tekort in het ISV programma ontstond. Dit tekort is in 2015 teruggelopen tot € 1,6 mln door:

  • Vrijval na gereedmelding en financiële afrekening van een groot aantal projecten in de programma’s ISV2 (23) en ISV3 (28). Hierbij is € 3,4 mln aan vrijvallende middelen gerealiseerd.
  • Afsluiting van een tweetal fondsen - het RO fonds AVR en het Functieveranderingsfonds (onderdeel van het Uitvoeringsconvenant Vinex 2005-2010) - waarbij in totaal € 1 mln aan vrije middelen resteerde. Deze middelen zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve ISV.

Verwacht wordt dat het resterende tekort van € 1,6 mln in 2017 wordt weggewerkt en er ruimte vrij zal komen voor herbestemmingsvoorstellen. Vooruitlopend daarop wordt nu voorgesteld om een tweetal projecten, met een benodigd bedrag aan dekking van € 1,2 mln toe te voegen aan het ISV-programma.