MIP

Bij Begroting 2015 heeft de raad de Meerjaren Investeringsplanning (MIP) 2015 – 2018 vastgesteld. De MIP werd toen aangevuld met nieuwe projecten die zijn gedekt door de opbrengst van de aandelen Beurs/WTC. Deze dekking valt voor een deel ook in de jaren 2017 en 2018. De MIP is onderdeel van de gemeentelijke investeringsstrategie. De MIP geeft een planning voor 4 jaar aan (gelijk aan de raadsperiode) en is een uitsnede van de LTIP. In de planning worden de volgende categorieën gehanteerd:

  • Verplichte projecten: juridisch en/of bestuurlijk verplichte projecten.
  • Reservering projecten: projecten waarvoor een reservering is opgenomen en die worden voorbereid. Er is nog geen definitief investeringsbesluit genomen.
  • Hefboombudgetten: budgetten per gebied, door de raad toe te kennen om investeringen van anderen mogelijk te maken.
  • Voorbereidingsbudget: beperkt budget om investeringen uit de planning voor te bereiden waarover nog geen investeringsbesluit is genomen.

De voornaamste dekkingsbron van de projecten in de investeringsplanning is het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), maar vanuit de integrale afweging worden ook andere investeringsmiddelen betrokken. De toekenning van middelen aan nieuwe investeringsprojecten vindt jaarlijks plaats bij de begroting. De MIP 2015-2018 vormt hiervoor het kader. 
Wanneer het investeringsvoorstel voor 2017 wordt overgenomen, leidt dit tot een aantal wijzigingen en nieuwe projecten in de MIP. De onderstaande tabel geeft de geactualiseerde MIP 2015 – 2018 weer. Hierin zijn de investeringen opgenomen die het IFR als dekkingsbron hebben.

Meerjaren Investeringsplannen
(geactualiseerd sept '16)

2015

2016

2017*

2018*

Totaal

Hart van Zuid

44.100

20.500

25.330

89.930

Sportcampus (Stadionpark)

9.800

3.000

5.600

18.400

Buitenruimte station Hoek van Holland Haven

550

550

Buitenruimte station Hoek van Holland Strand

550

550

Buitenruimte EMC (Binnenstad)

2.000 

2.000

Essenburgpark

 150

150

Reservering projecten

P&R Hoekselijn / H6-weg*

Coolhaven

3.000

3.000

H6-weg

3.000

500

3.500

Stadion Infrastructuur

5.400

5.400

Uitvoeringsprogramma M4H

2.215

2.215

Coolsingel

1.500

3.500

4.800

5.006

14.301

Zuiderziekenhuis

270

1.050

4.450

5.770

Particuliere voorraad Zuid

2.000

4.000

6.000

12.000

Binnenstad aantrekkelijker & pleinen

6.000

2.000

1.000

9.000

Nieuw: NPRZ

 10.000

10.000

20.000

Nieuw: Vergroening Museumpark

2.500

1.500

4.000

Nieuw: Fietsplan

1.000

1.000

2.000

Nieuw: Openbare Toiletvoorzieningen

400

400

800

Nieuw: Kralingse Bos

1.700

1.700

Hefboombudgetten

Binnenstad

7.600

4.000

2.200

2.200

16.000

Zuid

1.225

2.964

3.500

3.511

11.200

Stadshavens

75

2.550

27.000

2.675

8.000

Overige

957

1.574

1.450

1.419

5.400

Voorbereidingsbudget

2017 (gepland in de MIP 2015-2018)

1.000

1.000

Nieuw: Planstudiekosten 3e Stadbrug

1.000

1.000

* Waar mogelijk worden investeringen geactiveerd en zijn de kapitaallasten opgenomen in de MIP

Wijzigingen in de MIP ten opzichte van Begroting 2016
Hieronder worden de voorgestelde wijzigingen in de MIP 2015-2018 toegelicht:

Hart van Zuid

De aanbesteding van het project Hart van Zuid vond in 2013 plaats. Voor 2017 was een bedrag van € 21 mln gepland ten behoeve van het contractbudget waarvoor de ontwikkelende partij deze gebiedsontwikkeling zal realiseren, de gemeentelijke risicoreservering en interne apparaatskosten in de realisatiefase.

Begin 2016 is door de gemeenteraad besloten om extra financiële middelen ter hoogte van € 4 mln. (NCW, prijspeil 2015) toe te kennen. Bij beschikbaarheid in 2017 gaat het om € 4,33 mln (prijspeil 2017). Deze middelen zijn ingepast, waardoor het totale bedrag in 2017 uitkomt op € 25,33 mln.  

Sportcampus

Op basis van besluitvorming in de gemeenteraad is gestart met uitvoering van het Masterplan Sportcampus. De eerste fase van dit Masterplan omvat het vernieuwen van de bestaande sportfuncties alsmede het toevoegen van nieuwe sportvoorzieningen op Varkenoord. Bij begroting van 2015 is een eerste toekenning gedaan van € 9,8 mln. Voor 2017 is een volgende toekenning gepland van € 1 mln. Kosten die daaruit worden gedekt zijn onder andere: voorbereidingskosten, verwerving opstallen, bouw- en woonrijp maken en kapitaalslasten van verschillende onderdelen: (kunstgras)velden eerste drie bruggen, clubverzamelgebouw).

Wijziging t.o.v. de MIP à In de actuele uitvoeringsplanning van de Sportcampus start de aanleg van Park de Twee Heuvels 2e helft van 2017. Eerder werd rekening gehouden met start begin 2018. Hierdoor is er een verschuiving gewenst in het betalingsritme van jaarschijf 2018 naar jaarschijf 2017. Het benodigde bedrag in 2017 is € 2 mln hoger. Voor 2018 wordt de toekenning vervolgens met hetzelfde bedrag verlaagd. Het totale project wordt dus niet duurder.

Buitenruimte Hoekse Lijn

Bij het tekenen van het convenant over ombouw van de Hoekse Lijn door de Stadsregio is afgesproken dat de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de herinrichting van de buitenruimte bij de stations langs de Hoekse Lijn in Hoek van Holland. Daarvoor was destijds € 500 per station geraamd. In de laatste ramingen van de projecten wordt uitgegaan van een benodigd bedrag van € 550 per station.

Wijziging t.o.v. de MIP --> Splitsing in twee projecten.

Onder de noemer ‘Buitenruimte Hoekse Lijn’ in de LTIP valt de buitenruimte bij twee stations: Haven en Strand. De uitvoering hiervan is onderdeel van twee verschillende projecten. Door een misverstand was in de MIP alleen de buitenruimte van het station Haven meegenomen. Station Strand vraagt ook € 550. Deze kosten vallen in 2018 en worden dus volgend jaar in het investeringsvoorstel meegenomen.

Buitenruimte EMC

De Zimmermannweg (fase 2) is gekoppeld aan de herinrichting van de Wytemaweg/dr molenwaterplein (fase 1). Het gehele buitenruimte project is gekoppeld aan de verbouwing van het Erasmus MC. De gemeente heeft contractueel vastgelegd dat wij dit deel van de buitenruimte oppakken waarbij het Erasmus MC een bijdrage van € 800 heeft geleverd, die in fase 1 is verwerkt. Bouwfase 2 van het EMC wordt in 2017 opgeleverd waarna de Zimmermannweg opnieuw ingericht moet worden. Het gevraagde bedrag in 2017 is conform planning in de MIP.

Essenburgsingel

Op 12 november 2015 heeft de gemeenteraad de motie aangenomen ‘hark geld binnen voor het Essenburgpark’, waarmee uw college wordt gevraagd om grond van de NS te kopen en het eenmalig tekort van ca. € 150 op de inrichting van het gebied te dekken uit de bespaarde rente. Hiermee wordt bijgedragen aan het doel om van het Essenburgpark een groen en natuurvriendelijk (stads)park te maken en aangesloten bij diverse bewoners en groeninitiatieven voor zelfbeheer. Met de opname van € 150 in het investeringsvoorstel 2017 wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen.

H6-weg

Het gereserveerde budget betreft de gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de H6-weg in Hoek van Holland en de omgeving daar omheen (er is ook een 50% bijdrage van de MRDH). Het project betreft de aanleg van een buitendijkse verbindingsweg die Hoek van Holland een tweede calamiteitenontsluiting geeft voor eventuele milieueffecten vanuit Europoort. Hiernaast biedt het strandbezoekers, recreanten en reizigers van de StenaLine een wijze om de bestemming te bereiken die het dorp ontlast van bestemmingsverkeer, waardoor het leefklimaat in het dorp sterk verbeterd. Volgens planning in de MIP 2015 – 2018 is in 2017 een bedrag van € 1,5 mln benodigd (bovenop de reeds bij begroting 2016 gedekte middelen) voor de uitvoering van de H6-weg.

Hefboombudgetten

In de LTIP heeft uw college bij de herijking in 2013 de hefboombudgetten ingevoerd. Een hefboombudget is een beperkte investering van de gemeente, waarmee de laatste belemmering voor andere partijen wordt weggenomen opdat projecten van andere partijen in de stad mogelijk worden gemaakt. Het investeringsgeld van de gemeente werkt zo als hefboom en initiatieven van derden worden aldus gefaciliteerd.

De MIP vormt het kader voor het beschikbare budget. Daarbij wordt rekening gehouden met de bij begroting 2015 toegekende aanvragen. Onderbesteding en overbesteding bij de toekenningen wordt binnen het gebied verrekend met opeenvolgende jaren binnen de collegeperiode. Het totale hefboombudget blijft hiermee over de hele periode gelijk. Vrijgevallen bedragen vallen terug in het gebied en komen bovenop de in de MIP gereserveerde hefboombudgetten.

Wijziging t.o.v. de MIP --> wijziging proces

In de afgelopen jaren werden de hefboombudgetten per individueel project opgenomen in het investeringsvoorstel in de voorjaarsretraite en vervolgens definitief toegekend bij vaststelling van de begroting. Dit betekende dat de doorlooptijd van aanvraag tot besluit ongeveer 10 maanden duurde. In de evaluatie van de hefboombudgetten komt over het algemeen een positief beeld naar voren over het instrument, maar wordt juist deze doorlooptijd als een probleem ervaren. De budgetten zijn bedoeld om snel en flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de stad en juist investeringen van andere uit te lokken. De huidige doorlooptijd werkt daarvoor als belemmering. Andere partijen hebben daar last van. Om de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit te verkorten werden de hefboombudgetten in het investeringsvoorstel 2017 opgenomen op het niveau van de gebieden: Binnenstad, Zuid, Stadshavens en Overig. Daardoor is de doorlooptijd verkort van ca. 10 naar ca. 3 maanden.

Wijziging t.o.v. de MIP --> wijziging invulling

Om een aantal nieuwe projecten mogelijk te maken: NPRZ, Fietsplan, Openbare toiletvoorzieningen, vergroening Museumpark en het Kralingse Bos werd besloten om een deel van de financiële ruimte voor de hefboombudgetten hiervoor in te zetten. Hierdoor resteert in 2017 een bedrag van € 4,427 mln voor hefboombudgetten.

Voorbereidingsbudget

Er is een budget opgenomen voor voorbereidingskosten voor projecten waarover nog geen investeringsbesluit is genomen, maar die wel zijn opgenomen in de LTIP/MIP en daarom voorbereid mogen worden. Dit budget is in de afgelopen jaren fors verminderd. In de MIP is voor 2017 nog een bedrag € 1 mln gepland.

Wijziging t.o.v. de MIP --> Planstudie 3e stadsbrug

Voor het eerste gedeelte van de planstudie is besloten een bedrag van € 700 toe te kennen uit het voorbereidingsbudget; voor het tweede gedeelte is € 300 toegekend. In totaal is derhalve € 1 mln opgenomen in het investeringsvoorstel 2017.

De middelen voor de planstudie zijn al benodigd in 2016. Daarom is conform besluitvorming voorjaarsnota het bedrag van totaal € 1 mln reeds toegevoegd aan begroting 2016.