Lopende investeringen

 

In 2017 wordt er voor circa € 227 mln geïnvesteerd, waarbij de grootste investeringen plaatsvinden binnen de programma’s Ruimtelijke Ontwikkeling (€ 127,8 mln), Beheer van de stad (€ 73,5 mln), Verkeer en vervoer (€ 11,7 mln) en Serviceorganisatie (€ 4,7 mln).

  • Ruimtelijke Ontwikkeling: de belangrijkste investeringen binnen dit programma worden gedaan voor Hart van Zuid, de Sportcampus & Park De Twee Heuvels en voor Onderwijshuisvesting.
  • Beheer van de stad: dit betreft voornamelijk investeringen voor het gemeentelijk rioleringsplan en voor renovatie van de Maastunnel.
  • Verkeer en vervoer: binnen dit programma gaat het vooral om investeringen in de vervanging van verkeersregelinstallaties, fysieke maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, de toegankelijkheid van bushaltes en aanleg van de H6-weg Hoek van Holland.
  • Serviceorganisatie: de investeringen binnen dit programma betreffen met name vervangingsinvesteringen van de huidige duurzame ICT goederen.

Programma

Gevoteerd krediet

Prognose t/m 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Bestuur en dienstverlening

1.700

0

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

4.284

4.214

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

121.074

100.513

11.732

4.981

321

0

Economische zaken

0

0

0

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

10.600

7.071

3.022

400

0

0

Onderwijs

0

0

0

0

0

0

Volksgezondheid en zorg

2.017

1.947

0

0

0

0

Werk en inkomen

10.489

7.854

2.035

0

0

0

Maatschappelijke ondersteuning

0

0

0

0

0

0

Beheer van de stad

567.039

249.937

73.531

71.269

55.951

53.869

Stedelijke inrichting

18.100

11.186

4.456

2.458

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

1.222.785

821.667

127.828

113.900

82.327

47.946

Algemene middelen

5.815

5.815

0

0

0

0

Serviceorganisatie

75.485

54.162

4.712

0

0

0

Eindtotaal

2.039.388

1.264.366

227.316

193.008

138.599

101.815

Investeringen per programma
In bovenstaande tabel staan per programma de totalen weergegeven van de reeds gevoteerde investeringskredieten tot en met 2016, de realisatie tot en met 2015, de prognose voor het lopende jaar (peildatum: juli 2016) en de begrote investeringen binnen de gevoteerde kredieten in de periode van de voorliggende meerjarenbegroting 2017- 2020. Een aantal investeringen is voorzien na 2020.
De onderliggende kredieten worden op programma- en productniveau nader toegelicht.

De investeringskredieten die bij jaarrekening 2015 zijn afgesloten, zijn niet meer in dit overzicht opgenomen. De investeringen nemen gedurende de komende jaren af. Echter dit beeld is gebaseerd op basis van de tot nu toe gevoteerde investeringskredieten. Daarom laat deze reeks een dalend verloop zien. Ervaring leert dat naarmate deze jaren dichterbij komen, de hoogte van de investeringen ook toeneemt. Immers, jaarlijks worden weer nieuwe voorstellen tot nieuwe investeringen of vervangingsinvesteringen gedaan.