BBV

BBV Indicatoren

Indicator

Beschrijving indicator

0-meting

Realisatie

Prognose

Begroting

Naam

2015

2016

2017

Monitor

BBV

Formatie

Mijlpaal

n.v.t.

17,9

17,7

17,6

n.v.t.

Fte per 1.000 inwoners*

Realisatie

n.v.t.

17,9

17,5

n.v.t.

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-8-2016

BBV

Bezetting

Mijlpaal

n.v.t.

17,9

17,3

n.v.t.

n.v.t.

Fte per 1.000 inwoners*

Realisatie

n.v.t.

17,5

17,1

n.v.t.

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-8-2016

BBV

Apparaatskosten

Mijlpaal

n.v.t.

 €    1.389

 €    1.404

 €    1.387

n.v.t.

Kosten per inwoner*

Realisatie

n.v.t.

n.v.t.

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-8-2016

BBV

Externe inhuur

Mijlpaal

n.v.t.

15%

15%

15%

n.v.t.

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Realisatie

n.v.t.

9%

10%

5%

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-8-2016

31-8-2016

BBV

Overhead

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

PM

n.v.t.

% van totale lasten

Realisatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(incl. peildatum)

N.B.: alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen.
Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten.
* Inwoneraantal o.b.v. www.waarstaatjegemeente.nl

Apparaatskosten

De apparaatskosten bestaan uit de apparaatslasten van de gemeente plus de programmalasten van het programma Serviceorganisatie inclusief enkele correcties. Het verloop van de apparaatslasten wordt vnl. bepaald door het verloop van de arbeidskosten van de gemeente.

Overhead

De KPI Overhead % van de totale lasten kan nu nog niet worden ingevuld. Deze zal worden opgenomen in de Omissieregeling BBV Vernieuwingen.