Financiering

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) geeft de wettelijke kaders voor de treasuryfunctie van decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat een gemeente voorzichtig moet omgaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico’s door middel van wettelijke normen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Het kan voorkomen dat de gemeente in een bepaalde periode overtollig geld heeft. Als ze dat geld niet uitleent aan medeoverheden en als dat geld meer is dan een drempelbedrag, dan moet de gemeente dat aanhouden in ‘s Rijks schatkist’: ‘verplicht schatkistbankieren’. Ook stelt de Wet Fido strenge eisen aan de kredietwaardigheid van tegenpartijen en de te gebruiken instrumenten. Artikel 212 van de Gemeentewet verplicht de gemeente de gemeentelijke regelgeving voor de financieringsfunctie vast te leggen. Dit heeft de gemeente gedaan in de Verordening financiën 2013, die verder is uitgewerkt in het Treasurystatuut.

Bij de meest recente wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting voor de lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. De commissie BBV heeft hierbij bepalingen en richtlijnen opgesteld voor de berekening van de (omslag)rente die wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE). De omslagrente BIE wijkt af van de omslagrente die over de reguliere investeringen wordt toegerekend. Deze bepalingen en richtlijnen treden al in werking met ingang van het begrotingsjaar 2016. Daarnaast heeft de commissie BBV ook bepalingen en richtlijnen opgesteld met betrekking tot de overige rentelasten en –baten. Hoewel deze pas in werking treden in het begrotingsjaar 2018 is de begroting 2017 reeds hierop aangepast.

Op grond van de bovenstaande bepalingen en richtlijnen worden met ingang van 2017 de volgende rentepercentages onderscheiden:

  • Omslagrente BIE: 2%;
  • Rentetoerekening voorziening BIE: 2%;
  • Omslagrente investeringen: 3%;
  • Bespaarde rente: 3%;
  • Rentetoerekening pensioenvoorzieningen: 1,629%.