Ontwikkeling investeringen

Investeringen (balansstanden ultimo jaar)

2016

2017

2018

2019

2020

Immateriële vaste activa

12.341

12.067

11.793

11.519

11.245

Materiële vaste activa

2.615.003

2.718.228

2.750.715

2.744.802

2.729.828

Financiële vaste activa

1.285.637

1.164.904

1.045.171

933.963

831.085

Bouwgronden in exploitatie

-208.388

-204.384

-151.644

-147.599

-120.123

Netto werkkapitaal

78.853

78.853

78.853

78.853

78.853

Totaal investeringen

3.783.446

3.769.668

3.734.888

3.621.538

3.530.888

De bovenstaande tabel toont de verwachte ontwikkelingen van de boekwaarde van de gemeentelijke investeringen. Het gaat hierbij zowel om de lopende als de nieuwe investeringen in (im)materiële vaste activa, financiële vaste activa, de bouwgronden in exploitatie en het netto werkkapitaal in de komende jaren. De immateriële vaste activa hebben betrekking op bijdragen in activa van derden (volgens nieuwe BBV-richtlijnen vanaf 2017 verantwoord onder de immateriële activa in plaats van onder de financiële vaste activa). Tot de materiële vaste activa behoren onder andere de terreinen, gebouwen en vervoermiddelen van de gemeente. De financiële vaste activa bestaan uit de verstrekte geldleningen en aandelenkapitaal. Het netto werkkapitaal bestaat uit het saldo van de voorraden (met uitzondering van de voorraden bouwgrond), debiteuren, crediteuren en overlopende posten. De daling van de boekwaarde van de totale gemeentelijke investeringen komende jaren komt vooral door de aflossing op de verstrekte geldleningen.