Omslagrente

Rentetoerekening en bepaling financieringsresultaat

2017

2018

2019

2020

Rentelasten korte en lange leningen

64.557

72.807

77.601

72.920

- waarvan betrekking op verstrekking leningen

-20.329

-17.289

-14.313

-11.863

Saldo externe rentelasten

44.228

55.518

63.288

61.056

Rente over reserves

31.605

26.666

24.874

24.122

Rente over voorzieningen

2.833

2.785

2.995

3.353

Saldo interne rentelasten

34.438

29.450

27.869

27.475

Totaal rente

78.666

84.969

91.157

88.532

Rente bouwgronden in exploitatie

2.746

2.141

1.534

1.174

Totaal door te rekenen rente aan investeringen

81.412

87.110

92.691

89.706

Omslagrente investeringen

89.663

91.770

92.196

91.927

Totaal door te rekenen rente aan investeringen

-81.412

-87.110

-92.691

-89.706

Renteresultaat

8.251

4.660

-495

2.221

Financieringskosten

-1.627

-1.627

-1.627

-1.627

Financieringsresultaat

6.624

3.033

-2.122

594

In bovenstaand schema wordt de rentetoerekening en de bepaling van het financieringsresultaat nader toegelicht. Een deel van de opgenomen leningen is aangetrokken ten behoeve van doorverstrekking aan bijvoorbeeld woningcorporaties, Havenbedrijf Rotterdam en RET. Daarbij wordt de inleenrente, eventueel vermeerderd met een risico-opslag, aan de geldnemer doorgerekend in de vorm van een marktconforme rente. De rentelasten die samenhangen met deze doorverstrekte leningen worden daarom niet toegerekend aan de investeringen.

Er mag volgens de meest recente wijzigingen van het BBV geen rente over de interne financieringsmiddelen worden toegerekend aan de gemeentelijke bouwgronden in exploitatie. Deze rente wordt dus niet via de reguliere systematiek van de renteomslag (investeringen) toegerekend. De rente wordt volgens de BBV-richtlijnen berekend op 2%. De negatieve boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie leidt door de rentetoerekening aan de grondexploitaties tot hogere te verrekenen vermogenskosten.

Met het oog op een stabiel meerjarig begrotingsbeeld streeft de gemeente naar een evenwichtige ontwikkeling van de omslagrente, waarbij eventuele schommelingen in marktrentes slechts gematigd doorwerken. Door de omslagrente op een vast percentage te houden, voorkomt de gemeente verstoring van het meerjarig begrotingsbeeld. Gezien de aanhoudend lage rente in de afgelopen jaren en de naar verwachting gematigde ontwikkeling in de komende jaren wordt vanaf 2017 gerekend met een omslagrente van 3%.

Het renteresultaat verminderd met de overige financieringskosten leidt tot het financieringsresultaat. De overige financieringskosten betreffen alle kosten die verband houden met de financiering en het gemeentelijke betalingsverkeer. Dit financieringsresultaat wordt verrekend met de financieringsreserve. De financieringsreserve is een buffer om risico’s op onverwachte rentestijgingen te kunnen opvangen.