Gemeentelijk renterisico

Renterisico

2017

2018

2019

2020

Renteherzieningen

57.780

2.966

12.367

8.081

Financieringstekort (stand primo)

346.549

793.649

989.237

1.232.919

Reeds ingedekt met renteswaps

-135.000

-135.000

-85.000

-85.000

Renterisicobedrag lange schuld

269.329

661.615

916.604

1.156.000

Renterisicobedrag korte schuld

275.000

275.000

275.000

275.000

Totaal renterisicobedrag

544.329

936.615

1.191.604

1.431.000

Renterisico 2% (op jaarbasis)

10.887

18.732

23.832

28.620

Renterisico 2% (cumulatief)

10.887

29.619

53.451

82.071

Bij de berekening van het renterisico over de totale schuld worden zowel renterisico’s die samenhangen met de korte als de lange schuld betrokken en wordt naast de herfinanciering ook eventuele uitbreiding van de financieringsbehoefte meegenomen. Dit resulteert in het bedrag dat blootstaat aan risico’s van een rentestijging. Een structurele rentestijging van 2% zou leiden tot € 82 mln hogere rentelasten in de meerjarenbegroting.