Financieringsreserve

Financieringsreserve

2017

2018

2019

2020

Financieringsreserve (stand primo)

78.957

81.595

83.248

81.126

Toevoegingen

6.624

3.033

0

594

Onttrekkingen

0

0

-2.122

0

Vrijval

-3.986

-1.380

0

0

Financieringsreserve (stand ultimo)

81.595

83.248

81.126

81.720

De omvang van de financieringsreserve is ongeveer gelijk aan het berekende renterisico. De ontwikkeling van de financieringsreserve in relatie tot de ontwikkeling van de renterisico’s zal van jaar tot jaar nauwlettend worden gevolgd. Daarnaast is het van belang dat de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt scherp in de gaten worden gehouden. Indien nodig worden de renterisico’s tijdig verder beperkt.