Garanties voor rechtspersonen

Garanties t.b.v. rechtspersonen (standen ultimo jaar)

2016

2017

2018

2019

2020

Energie

104.000

104.000

104.000

104.000

104.000

Totaal garanties t.b.v. deelnemingen

104.000

104.000

104.000

104.000

104.000

Kunst en cultuur

2.563

2.125

1.680

1.277

963

Sport en recreatie

8.686

6.434

5.041

3.643

2.577

Zorg

12.783

11.180

9.683

8.646

7.718

Overig

3.608

3.414

3.217

3.016

2.811

Totaal garanties t.b.v. niet-deelnemingen

27.639

23.153

19.622

16.582

14.069

Totaal garanties t.b.v. rechtspersonen

131.639

127.153

123.622

120.582

118.069

In het verleden zijn daarnaast op verschillende beleidsgebieden garanties voor rechtspersonen verstrekt. Bij de risicobeoordeling van de garanties wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën met hun eigen specifieke kenmerken. De meeste borgstellingen zijn vóór 2008 afgegeven. De grootste garantie is die voor de deelneming Warmtebedrijf van € 104 mln. Deze garantie betreft de financiering van het aanleggen van een warmtetransportsysteem in het kader van CO2-beperking. In de jaren 1970-1990 zijn veel garanties afgegeven voor investeringen in zorginstellingen. De garanties die zijn verstrekt in de categorie sport en recreatie hebben voornamelijk betrekking op Diergaarde Blijdorp, met een restantschuld van de onderliggende leningen per begin 2017 van € 7 mln.