Verkeer en Vervoer

Het programma Verkeer en Vervoer vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Steeds meer Rotterdammers pakken vaker de fiets, een positieve ontwikkeling waar de gemeente nog zwaarder op gaat inzetten. Verder stimuleert de gemeente het gebruik van andere manieren van schoon vervoer, zoals het openbaar vervoer en de elektrische auto.

Programma lasten

8 %

Programma baten

8 %