Algemene middelen

Het programma Algemene Middelen geeft inzicht in de wijze waarop wordt gewerkt aan een financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent:

  • een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief;
  • een goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen;
  • een goede treasury-functie;
  • voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico's af te dekken;
  • voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen);
  • een gunstige lastendruk voor Rotterdamse inwoners en ondernemers; en
  • een op de markt afgestemde mobiliteit van het gemeentelijk personeel om een gezonde in-en doorstroom van personeel te bewerkstelligen.

Een nadere uitwerking komt terug in het hoofdstuk Financiële beschouwingen en de  paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Verbonden partijen en Financiering en Bedrijfsvoering.

Programma lasten

2 %

Programma baten

56 %