Financieel kader

Bedragen voor kostenverdeling

Financieel kader

2016

2017

2018

2019

2020

Beginstand (Voorjaarsnota 2016)

0

0

0

0

0

Intensiveringen

-1.117

-380

-380

0

0

Ramingsbijstellingen

6.319

798

3.400

330

1.035

Reserves

-5.202

-418

-3.020

-330

-1.035

Taakmutaties

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting financieel kader

De beginstand van de begroting 2017 betreft de laatst vastgestelde stand bij de Voorjaarsnota 2016. In die voorjaarsnota zijn de intensiveringen en belangrijkste ramingsbijstellingen van dit college al geraamd. In de huidige begroting zijn de meerjarige consequenties van de mutaties uit het lopende boekjaar (voorheen de tweede bestuursrapportage) verwerkt. Dit betreffen dus vooral ramingsbijstellingen. De intensiveringen en ramingsbijstellingen leiden tot een mutatie op het totale concernsaldo.

De mutaties in de categorie Taakmutaties en Technische Wijzigingen zijn op concernniveau neutraal en leiden dus niet tot een saldo. Datzelfde geldt voor de categorie Reserves: deze sluiten op concernniveau altijd op 0. Immers, er worden lasten geraamd die gedekt worden uit een reserve. Hierop is er echter 1 uitzondering en dat betreft de mutatie op de algemene reserve. Het jaarlijkse exploitatieresultaat wordt vereffend met de algemene reserve.