Prioriteiten en indicatoren

Samen met onze partners, bewoners en ondernemers werken we aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en het versterken daar waar dat nodig is. Onze ambities zijn dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken kent en dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich nog veiliger voelen.
Deze ambities hebben we vertaald in targets die we aan het eind van deze collegeperiode gerealiseerd willen hebben. De targets zijn:

 • Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100;
 • De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien;
 • De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.

De uitkomsten van het Wijkprofiel 2016 laten zien dat we op koers liggen maar dat het nog niet met alle Rotterdamse wijken gaat zoals we willen. De midterm review #Veilig die in september 2016 gepresenteerd is aan de raad biedt een uitgebreide tussenstand van de inspanningen en de resultaten van het programma #Veilig010 2014-2018 en de veiligheidsprioriteiten van het collegeprogramma #Kendoe.

Met het Wijkveiligheidsactieprogramma Schoon.Heel.Veilig zetten we in op toezicht en krachtig handhaven waar nodig, zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de handhavers en een schone en hele buitenruimte. In januari 2017 volgt een eerste rapportage aan de raad over de voortgang van het Wijkveiligheidsactieprogramma. We vergroten onze zichtbaarheid en zijn aanspreekbaar in de wijken door onder andere de inzet van pop-up tafels, de wijkservicebalie010 en de inzet van een mobiele toezichtspost in de wijken.

Recente ontwikkelingen zoals radicalisering, spanningen tussen bevolkingsgroepen, dreiging van terrorisme en ook de aanpak van nieuwe criminaliteitsvormen vragen om steeds meer inzet en investeringen. We intensiveren daarom onze onder andere op de aanpak van radicalisering, ondermijning, bestuurlijke handhaving, en leefbaarheid en veiligheid in wijken. Ook de komende periode blijft het belangrijk om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo blijven we oog houden voor spanningen elders in de wereld met impact voor de stad en nieuwe vormen van criminaliteit.

#Veilig010 loopt tot het jaar 2018. In 2017 gaan we met alle betrokkenen in gesprek om te komen tot een nieuw veiligheidsprogramma en een nieuw Rotterdams verhaal over veiligheid. Een aanpak op maat, die recht doet aan de ontwikkelingen in de samenleving en in de stad, aan de verschillen tussen wijken en aan de verschillen in zorgen en problemen die Rotterdammers ervaren. Veiligheid is en blijft topprioriteit. Met de hulp en betrokkenheid van veel bewoners, ondernemers en professionals met hart voor Rotterdam blijven we werken aan een veilige, aantrekkelijke en weerbare stad.

Handhaving is in het veiligheidsbeleid een belangrijk instrument om de doelen uit het programma te bereiken. Daarmee zijn de prioriteiten van het veiligheidsbeleid ook prioriteiten voor de handhaving. Dat betreft: de veiligheid en veiligheidsbeleving in de wijken, het terugdringen van de woonoverlast en de jeugdoverlast. De terugdringing van alcoholgebruik onder jongeren is ook voor de handhaving een belangrijke prioriteit. Andere prioriteiten zijn:

 • de verkeersveiligheid gericht op fietsers en voetgangers
 • aanpak zwerfvuil

Bij de aanpak van alle onderdelen is – naast handhaving – gedragsbeïnvloeding belangrijk: het voorkomen van problemen. Het gaat dan om het aanspreken van mensen op hun gedrag, om uitleg geven. Gastheerschap: het op straat aanwezig zijn als gezicht en aanspreekpunt van de gemeente, is hierbij een belangrijke factor.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Bestuursrapportage
2016

2017

Naam monitor

College-doelstelling

Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100;

mijlpaal

100

>100

nvt

>
100

veiligheidsindex

realisatie

102

nvt

College-doelstelling

De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.

mijlpaal

35 wijken: 88

>88

nvt

>88

veiligheidsindex

realisatie

89

nvt

College-doelstelling

De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheids-index binnen het wijkprofiel zien.

mijlpaal

Hillesluis: 73
Afrikaanderwijk:
80
Tarwewijk: 81
Bloemhof: 82
Tussendijken: 85

Hillesluis: 75
Afrikaanderwijk:
82
Tarwewijk: 83
Bloemhof: 84
Tussendijken: 87

nvt

Hillesluis: 78
Afrikaanderwijk:
85
Tarwewijk: 86
Bloemhof: 87
Tussendijken: 90

veiligheidsindex

realisatie

Hillesluis: 82
Afrikaanderwijk:
78
Tarwewijk: 84
Bloemhof: 76
Tussendijken: 76

nvt

BBV

Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren

mijlpaal

realisatie

In 2014:
200,8

Bureau Halt

BBV

Harde kern jongeren, aantal per 10.000 jongeren

mijlpaal

realisatie

In 2014:
4,1

KLPD

BBV

Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners

mijlpaal

realisatie

5,9

CBS

BBV

Geweldmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners

realisatie

9,4

CBS

BBV

Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners

mijlpaal

realisatie

5,6

CBS

BBV

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners

mijlpaal

realisatie

7,5

CBS

BBV

Jongeren met jeugdreclassering, % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

mijlpaal

realisatie

1,2%

Gemeentelijke monitor sociaal domein

BBV

Jongeren met een delict voor de rechter, % 12 t/m 21 jarigen

mijlpaal

realisatie

4,38% (2012)

kinderen in Tel, Verwey Jonker instituut

N.B.: alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Toelichting indicatoren
 • In de meest kwetsbare wijken zetten we de stadsmariniers in en organiseren we Stuurgroepen Veilig in de Wijk waar burgemeester, wethouder veiligheid, politiechef en de hoofdofficier van justitie met bewoners en ondernemers afspraken hebben gemaakt over de aanpak van veiligheidsproblemen:
  • In Tussendijken hanteren we een intensieve integrale aanpak door een mix van maatregelen om de sociale-, fysieke en veiligheidsproblematiek aan te pakken.
  • In de wijken op Rotterdam Zuid hebben we, naast het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de inzet van stadsmariniers en het programma Ondermijning.
 • De wijken die onder het gemiddelde veiligheidsniveau van 100 scoren en gezakt zijn in de meting van 2016 krijgen extra aandacht. We richten ons hierbij onder andere op woonoverlast, overlastsituaties in de buitenruimte en overlastgevende personen.
 • De stadsmarinier ‘vliegende keep’ richt zich voornamelijk op de wijken die onder de 100 punten op het wijkprofiel scoren, die buiten de NPRZ-wijken vallen en waar nog geen stadsmarinier actief is. De wijken die op dit moment de meeste aandacht vragen zijn Pendrecht, Oude Noorden en Oud-Crooswijk.