Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven

De gemeente Rotterdam werkt aan een bereikbare en gezonde stad. Dit betekent dat Rotterdam de groei in vervoersbewegingen duurzaam wil realiseren.

De prioriteiten zijn gerangschikt onder de producten:

  • Stedelijke bereikbaarheid
  • Duurzame mobiliteit
  • Parkeren
Toelichting

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% te laten stijgen
(Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van en naar de binnenstad)

Mijlpaal

10% per 1/10/2017

Realisatie

Weena
Rochussenstraat
Erasmusbrug
Willemsbrug
Oostplein
Schiekade
Totaal
Mutatie tov nulmeting

Q3 2014
7.090
5.805
9.799
4.899
6.820
8.032
42.445
0,0%

Q4
7.716
6.052
10.167
4.852
6.486
7.646
42.918
1,1%

Q4


Q4


Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

De verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen
(In en uitstappers op weekdag per  kwartaal op haltes in de binnenstad)

Mijlpaal

2% per 1/10/2017

Realisatie
Bus
Tram
Metro
Totaal
Mutatie tov nulmeting

Q3
12.545
47.787
130.197
190.530
0,0%

Q4
12.894
50.946
135.137
198.977
4,4%

Q4Q4BBV

% Ziekenhuis-opname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Mijlpaal

Realisatie

7%

VeiligheidNL

BBV

% Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Mijlpaal

Realisatie

6%

VeiligheidNL

N.B.: alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Toelichting indicatoren

Meer Duurzaam Vervoer
Voor het openbaar vervoergebruik is de beoogde target voor 2017 al bereikt, maar het onderdeel fietsgebruik blijft achter bij de verwachtingen (1% groei sinds oktober 2014). Dit onderdeel vraagt dus extra aandacht.
Voor het verhogen van het fietsgebruik is het Fietsplan 2016-2018 opgesteld.  De hierin opgenomen maatregelen worden met name de periode 2016 – 2017 uitgevoerd.  Daarnaast is, om het fietsgebruik extra te stimuleren,  in de voorjaarsnota € 2 mln vrijgemaakt. Met deze inzet wordt het fietsgebruik door burgers gestimuleerd. Daarbij is het wel belangrijk te realiseren dat de gemeente randvoorwaarden schept om het fietsgebruik te stimuleren. Of de Rotterdammer daadwerkelijk meer gaat fietsen hangt ook van andere factoren af waarop de gemeente minder of geen invloed heeft.