Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 1. Cluster Maritiem
 2. Cluster Clean Tech
 3. Cluster Medisch en Zorg
 4. Cluster Food
 5. Werklocaties
 6. Innovatie Smart City
 7. Accountmanagement MKB en Dienstverlening Ondernemers
 8. Warenmarkten
 9. Roadmap Next Economy
Toelichting
Cluster Maritiem

In 2017 geeft de gemeente vervolg aan versterking van het maritieme cluster, wat één van de hoofddoelstellingen is van de concernbrede Stedelijke Agenda Haven. De vijf programmalijnen zijn nu bepaald; (1) maritieme zakelijke diensten (2) commodity trading (3) hoofdkantoorfuncties logistieke bedrijven (4) scheepsbouw & offshore en (5) innovatie in transport, logistiek, chemie en energie. De  coördinatie van het concern brede havendossier ligt voor een belangrijk deel bij het cluster Maritiem.

Cluster Clean Tech
Met het Havenbedrijf Rotterdam, Innovation Quarter, Rotterdam Partners, Deltalinqs, iTanks en Clean Tech Delta geeft de gemeente een impuls aan innovatieve projecten en businesscases van marktpartijen uit de regio. Het gaat om projecten die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie en een hefboom zijn voor publieke beleidsvorming en flankerende maatregelen.

Cluster Medisch en Zorg
De ambitie voor 2017 is dat Rotterdam in 2030 een zeer vitale stad is waar kwaliteit van leven en gezonde leefstijl vanzelfsprekend zijn. Dit vindt vanuit economisch perspectief plaats langs drie programmalijnen:    

 • Bredere samenwerking in de regio en binnen het Medical delta
 • Betere experimenteerruimte en groter innovatief vermogen
 • Inzet op beter gekwalificeerd en bij de (markt)vraag passend personeel

Cluster Food
Speerpunten binnen het cluster Food zijn het verkrijgen van een betere aansluiting van bedrijven en onderwijsinstellingen op de arbeidsmarkt en het creëren van nieuwe werkgelegenheid door middel van het aantrekken van nieuwe bedrijven en investeerders. De internationale marketing van onze innovatieve regio op weg naar een duurzame economie is een sterke troef om internationale bedrijven aan te trekken.

Werklocaties
De gemeente richt zich op gebiedsgerichte aanpak van winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Met stakeholders werkt de gemeente aan versterking van toekomstbestendige gebieden en van transformatie van winkelgebieden zonder toekomstbestendig perspectief.

Innovatie en de Smart City agenda
Innovatie en digitalisering zijn belangrijke verbindende schakels tussen de clusters. Het Smart City Rotterdam-programma is een paraplu om de innovatieve opgaven voor onze regio te ondersteunen. Die opgaven zijn ondersteunend en vormen de randvoorwaarden voor de economische transitie en de economische groei.

Accountmanagement MKB en Dienstverlening Ondernemers 
Het MKB accountmanagement zoekt de belangrijke bedrijven in de stad op, brengt in beeld wat er leeft bij de bedrijven in de stad en gebruikt de kennis van bedrijven om de dienstverlening te verbeteren. Ook wordt deze kennis gebruikt om gemeentelijke procedures, beleid en projecten aan te scherpen en effectiever te maken. Daarnaast ondersteunt de gemeente netwerken actief  om de samenwerking tussen ondernemers te versterken en cross-overs tussen bedrijven uit verschillende sectoren te stimuleren.
Rotterdam Partners (RP) voert het accountmanagement en het current investor development op de grote en middelgrote internationale bedrijven. Hierbij heeft RP specifieke aandacht voor (internationale) handelsbevordering, expats etc.

Bedrijfscontactfunctionarissen
De bedrijfscontactfunctionarissen (BCF) zijn het eerste en vaste aanspreekpunt voor de besturen van de Rotterdamse ondernemersverenigingen. Zij richten zich hierbij op de verenigde ondernemers in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Ondernemers kunnen bij ‘hun’ BCF terecht voor alle kwesties die met ondernemen en economische ontwikkeling te maken hebben.

Ondernemersbalie gemeente Rotterdam
De Ondernemersbalie is het gemeentelijke loket voor de Rotterdamse ondernemer. Zowel gevestigde als (pre)startende ondernemers kunnen bij deze balie terecht voor advies en informatie over ondernemerschap en alle vragen die hen daarbij bezig houden. De fysieke balie is gevestigd in het gebouw van de Kamer van Koophandel (KvK) op het Ondernemersplein.

Case-management
Constateert de gemeente frequent belemmeringen in de gemeentelijke organisatie of in procedures voor ondernemers, dan start het case-management om een structurele oplossing te realiseren.

Warenmarkten

Binnen het product Economie bepaalt de gemeente het beleid voor markten. Toezicht en uitvoering  valt onder het product Markten.

Innovatie/Next Economy
Rode draad in het innovatiedossier is de versterking van het innovatie ecosysteem en daarmee de economische hoofdstructuur van (regio) Rotterdam zodat het voor innovatieve bedrijven vanzelfsprekend wordt om zich in onze stad of haven te willen vestigen. De afgelopen jaren is ons innovatie ecosysteem - waarin o.a. startups, scale-ups, incubators, corporates, investeerders, studenten, hogescholen, universiteiten, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners, Innovation Quarter en de gemeente samenwerken -flink verbeterd waardoor we deze (door)groei kunnen stimuleren en faciliteren. Met in het hart vijf grote innovatiehubs: Erasmus Center for Entrepreneurship, RDM Rotterdam, Erasmus MC Incubator, YES!Delft en, sinds 2015, met CIC als sluitstuk. In samenwerking met deze innovatiehubs vormt de stichting Venture Café via haar programmering de verbindende schakel naar partijen als corporates, investeerders, (semi)-publieke organisaties en dienstverleners. Rotterdam is hierdoor thuisbasis voor steeds meer jonge bedrijven die werken aan aansprekende innovaties. Daarnaast ligt de focus ook op de transitie naar de nieuwe economie.  Hierop anticiperend is de MRDH eind 2015 gestart met de ontwikkeling van een langetermijnstrategie en actieprogramma (“Roadmap Next Economy”). Langs een vijftal transitiepaden (Digital Gateway, Smart Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society) wordt een handelingsperspectief geschetst voor de transitie van de regionale economie, gekoppeld aan een beperkt aantal schaalbare projecten die leiden tot systeemdoorbraken waarmee de productiviteit, veerkracht en concurrentiekracht van de regionale economie worden vergroot. Rotterdam vervult als initiatiefnemer van de Roadmap Next Economy. Rotterdam vervult als initiatiefnemer van de Roadmap Next Economy een actieve rol in dit proces. De MRDH beoogt de Roadmap november 2016 af te ronden.

Nieuwe beleidsinitiatieven

Ondersteuning van nieuwe financieringsinitiatieven van partners
De gemeente ondersteunt private initiatiefnemers van het financieringsinstrumentarium voor het MKB, zoals kredietunies met kennis, het organiseren van informatiebijeenkomsten en incidenteel met een kleine financiële bijdrage in de opstart.

Standplaatsen Foodtrucks
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor een standplaatsenbeleid voor Foodtrucks. De ambitie is om in 2017 op meerdere plekken in de stad locaties beschikbaar te maken voor deze specifieke categorie standplaatshouders.

Alternatieve financieringsvormen en fondsen
In 2015 is het ‘speelveld’ van de alternatieve financieringsmogelijkheden voor (MKB) ondernemers (zoals informal investors, kredietunies etcetera) in beeld gebracht. Samen met Rotterdam Partners, private partijen en het ministerie van Economische Zaken werkt de gemeente aan een Rotterdams investeringsplatform. Ook treedt de gemeente soms op als investeerder in innovatieve fondsen (zoals IQ-Fonds, Uniq en Icos).

Cambridge Innovation Centre (CIC) & Venture Café

Conform het raadsbesluit van 26 november 2015, is de leningovereenkomst met CIC uitgewerkt. Ter beheersing van de gemeentelijke risico’s wordt de lening in tranches verstrekt waarbij tussentijds wordt getoetst of CIC zich conform verwachting ontwikkelt. De gemeente heeft op basis van de eerste resultaten van de sinds september 2015 geopende betaspace in het Groothandelsgebouw vastgesteld dat CIC aan de gemeentelijke voorwaarden heeft voldaan voor de eerste tranche. Zo heeft CIC een aanzuigende werking op partijen in en buiten de stad. Per 1 september 2016 zijn er 20 startups, 13 sole proprietors (eensmanszaken), 5 scaleups, 3 venture capital investeerders en 12 corporates gehuisvest. De diversiteit in het type bedrijf en werkgebied laat zien dat het gewenste innovatieve ecosysteem zich aan het ontwikkelen is. De non-profit zusterorganisatie Stichting Venture Café moet met laagdrempelige programmering de bij innovatie betrokken spelers in de regio Rotterdam verbinden en versterken. Met wekelijkse workshops, themabijeenkomsten, ontmoetingen etcetera worden startups, scale-ups, corporates, investeerders, innovatiehubs (Erasmus Centre for Entrepeneurship, RDM Rotterdam, Yes!Delft, PortXL, BlueCity010 etc.), studenten, MKB bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden deze bij elkaar gebracht. 

Lopende beleidsinitiatieven

Met het kader Stedelijke Ontwikkeling, de Visie Werklocaties, de Horecanota, het Hotelkader en het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Warenmarkten 2013-2017 ‘staat’ het ruimtelijk economisch beleid. Vanuit de projecten en praktijk in de clusters, zoals het project Versnelling Economische Transitie, wordt input geleverd voor beleidsdossiers waaronder de Roadmap Next Economy.

Herziening Detailhandelsnota
Na de update van Detailhandelsnota in 2016 staat de vaststelling in het college gepland voor de eerste maanden van 2017.

De Visie Werklocaties
De gemeente stelt in 2017 de visie Werklocaties vast die de vigerende Visie Werklocaties Rotterdam 2030 (uit 2008) vervangt.

De Horecanota
De horecanota is in 2016 geactualiseerd. Voor 2017 staat de actualisatie van de horecagebiedsplannen gepland.

Hotelkader
In 2017 evalueren we de werking van het hotelkader.

Het Meerjarenperspectief en Uitvoeringsprogramma Warenmarkten 2013-2017
De maatregelen voor de langere termijn uit het Meerjarenperspectief krijgen in 2017 een verdere uitwerking, maar dan moet er duidelijkheid zijn over de verzelfstandiging van markten Rozenburg, Hoek van Holland en Overschie. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie bepaalt de gemeente of verzelfstandiging voor meerdere Rotterdamse markten een optie is voor de verbetering - in de ruimste zin van het woord - en daarmee voor het toekomstbestendig maken van de markten. Na besluitvorming over verzelfstandiging start, indien positief wordt besloten, de eerste helft van 2017 de contractuele, personele en organisatorische voorbereiding van deze verzelfstandiging van de markten. In 2017 gaan we ook door met de aanpak tegen vervuilers en het tegengaan van illegaal afval.

Indicatoren
 1. Transformatie van 120.000 m² kantooroppervlakte (collegetarget)
 2. € 800 mln investeringen in de sterke clusters
 3. Verbetering van de dienstverlening aan ondernemers
 4. Voldoen aan de vraag naar arbeid
Toelichting indicatoren
 • De gemeente heeft samen met de markt meerdere strategieën ontwikkelt die de leegstand aanpakken. Eén hiervan is het omzetten van (kwalitatief minder goed) vastgoed naar andere functies, oftewel transformatie.
 • Ontlokken van € 800 mln aan private investeringen in de sterke clusters om een versnellingsimpuls te geven op weg naar de nieuwe economie. Het project Versnelling Economische Transitie (VET) waarin de gemeente samenwerkt met onder meer Innovation Quarter en Rotterdam Partners levert hier een bijdrage aan. Daarnaast zet de gemeente -in samenwerking met onder andere MRDH en de Provincie Zuid-Hollland in op investerings- en subsidiemiddelen (Sofie, EFRO, Icos, etcetera).
 • Het accountmanagement brengt in beeld wat er leeft bij de bedrijven in de stad (signalering) en deze partners worden waar mogelijk gefaciliteerd. De bedrijfscontactfunctionarissen doen ditzelfde bij de ondernemersverenigingen in de stad. Worden via accountmanagement of bedrijfscontactfunctionarissen voor ondernemers belemmeringen in de organisatie of procedures gesignaleerd, dan worden die structureel aangepakt door case management. Het aantal cases is hierbij afhankelijk van de geconstateerde structurele knelpunten.
 • Dienstverlening krijgt voor de individuele startende of gevestigde ondernemer daarnaast vorm via de Ondernemersbalie. Er is een groot aantal contacten per jaar via telefoon, internet en baliecontact. Ook zet de gemeente in op evenementen als startersavonden, voorlichting over belastingen aan starters enzovoorts.
 • Er blijft aandacht voor administratieve lastenverlichting.
 • Samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen werkt de gemeente aan specifieke arbeidsmarktopgaven in de sectoren die binnen onze economische clusteraanpak vallen. De gemeente faciliteert en stimuleert waar nodig clusternetwerken waar deze ondernemers, samen met het onderwijs en de overheid, deze vraagstukken kunnen oplossen.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

Tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam (laten) transformeren en/of onttrekken, gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017

Mijlpaal

0 m2 per 1 januari 2014

60.000 m2 per 1 januari 2016

90.000 m2 per 1 januari 2017

Tenminste 120.000 m2 per 1 november 2017

Realisatie (incl. peildatum)

81.830 m2 per 1 januari 2016

BBV

Functiemenging, %

Mijlpaal

Lisa

Realisatie

50,6%

50,2%

BBV

Bruto Gemeentelijk Product, verhouding tussen verwacht en gemeten product

Mijlpaal

Atlas voor gemeenten

Realisatie

125 (2013)

BBV

Vestigingen (van bedrijven,

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Mijlpaal

Lisa

Realisatie

59,8

59,1

N.B.: alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.