Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
  • Verhogen van de cultuur- , sport- en beweegdeelname door Rotterdammers.
  • Verhogen kwaliteit en uitbreiden van capaciteit van sportvoorzieningen
  • Verzelfstandigingen: sport en Natuur- en milieueducatie (NME)
  • Cultuurplan 2017-2020
Toelichting
Verhogen van de cultuur- , sport- en beweegdeelname door Rotterdammers

Het college ondersteunt, stimuleert en ontwikkelt het culturele en sportieve klimaat. Het doel is het vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen. Met een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en activiteiten draagt de sport- en cultuursector bij aan talentontwikkeling en activering.

Verhogen kwaliteit en uitbreiden van capaciteit van sportvoorzieningen

De sportvoorzieningen vormen de hardware van het sportbeleid. Voor de beleidsdoelstelling om alle Rotterdammers zo veel mogelijk te laten sporten en bewegen, is een goed aanbod aan sportvoorzieningen een noodzakelijke voorwaarde. Het college investeert in 2017 daarom extra in de sportvoorzieningen.
Het college doet dit via twee sporen:

  • sportvoorzieningen basis op orde: het op het gewenste conditieniveau brengen en borgen van de bestaande sportvoorzieningen, en regelen dat het beheer van sportvelden gelijk wordt getrokken tussen de verschillende takken van sport.
  • kwaliteitsslag sportvoorzieningen: de maatregelen zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van sportvoorzieningen, het uitbreiden van de gebruikscapaciteit en het oplossen van capaciteitsknelpunten bij sportclubs wat betreft sportvelden.

Voor een omschrijving van de maatregelen: zie de productbegroting Sport en recreatie.

Verzelfstandigingen: sport en NME

Het college stelt voor om in 2017 de uitvoeringsactiviteiten op het gebied van sport en sportprogrammering en natuur- en milieueducatie (inclusief kinderboerderijen) te verzelfstandigen. Bij beide verzelfstandigingen geldt dat de uitvoering buiten het gemeentelijk apparaat wordt gepositioneerd in een sportbedrijf (een vennootschap) en een NME-organisatie (waarschijnlijk een stichting). De gemeente is opdrachtgever, heeft invloed op de organisaties via governance en blijft ook eigenaar van het vastgoed.
Het uitgangspunt voor beide organisaties is dat met een verzelfstandiging de bedrijfsvoering efficiënter kan worden ingevuld en de organisaties als maatschappelijke ondernemers gaan werken. De voordelen hiervan worden ingezet voor het product. Dit bekent meer sport en meer NME voor dezelfde euro.

Cultuurplan 2017-2020

2017 is het eerste jaar van het Cultuurplan 2017-2020. Speerpunten in het cultuurbeleid 2017-2020 zijn (aantoonbare) vergroting en verbreding van het publieksbereik, vernieuwing en innovatie, cultuureducatie en talentontwikkeling, internationale profilering en samenwerking.

Nieuwe beleidsinitiatieven
  • Besluitvorming en implementatie  Visie Collectie Rotterdam met daarin inbegrepen uitvoeringsmaatregelen voor de gemeentelijke collecties museale kunst;
  • Uitvoering van de besluitvorming van de gemeenteraad over het Cultuurplan 2017-2020.
Lopende beleidsinitiatieven

Lopende beleidsinitiatieven zijn de verdere ontwikkeling en uitvoering van de strategische beleidsdossiers Publieksbereik, Cultuureducatie en talentontwikkeling, Creatieve industrie, Evenementenbeleid, Collectie- en ontzamelbeleid, Nieuwe financieringsvormen, Bibliotheekbeleid en Lokaal Mediabeleid.
Ook behoren hiertoe de uitvoering van het lopende Cultuurplan, de Sportnota 2017-2020, Lekker Fit!, het uitvoeren van het beleidskader Zwemmen 2015-2025, het onderzoek naar een Rotterdamse planningsnorm voor zwembaden, het uitvoeren van het beleidskader NME, verdere uitwerking van de Sportcampus, Hart van Zuid (zwembad) en Huis op Zuid (zwembad en gymzaal).

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

BBV

Niet sporters

%

53,5 %

(realisatie 2014)

nvt

RIVM Zorgatlas

overig

Target sportparticipatie:
Omgevingsindex

Mijlpaal

59%

60%

VTO

Realisatie (incl. peildatum)

59% najaar 2013

62% najaar 2015

nvt

nvt

overig

Aantal Lekker Fit!-scholen

Mijlpaal

Realisatie (incl. peildatum)

88

94

94

overig

Aantal school-sportverenigingen

25

26

26

overig

Aantal sportplusverenigingen

22

25

25

overig

aantal side-events

23

20

20

N.B.: alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Toelichting indicatoren
  • Voor de targets sportparticipatie, aantal Lekker Fit!-scholen, aantal schoolsportverenigingen en aantal sportplusverenigingen geldt dat de gemeente inzet op kwaliteit boven kwantiteit. Er wordt bestendigd waar nodig en verder doorontwikkeld in aansluiting op de uitgangspunten en de ambities van de Sportnota 2017-2020.
  • Bij side events gaat het om verschillende vormen van side events. Zo is een clinic voor het basisonderwijs voor 1 geteld al is dat 120 dagdelen. Tevens is een hele dag evenementen bij bv het WK Beachvolleybal ook voor 1 geteld.

Noot: Het verschil tussen de twee sportparticipatie-cijfers dat gemeten wordt door enerzijds het RIVM (openbaar cijfer niet-sporters dat gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl, 53,3% in 2014) en anderzijds onze eigen collegedoelstelling die gemeten wordt middels de landelijke Richtlijn voor sportdeelname onderzoek door OBI (62% sporters in 2015), wordt verklaard door verschillende onderzoeksmethoden met een verschillende aanpak in het veldwerk, verschillen in vraagstelling (12 x per jaar of 1 x per week), verschillende leeftijdsgroepen die worden onderzocht en verschillende meetjaartallen”.