Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
  • Het voorbereiden en uitvoeren van de integrale inkoop 2018 – 2021 van de wijkteams en de Wmo-arrangementen;
  • Uitvoeringplan gemeentelijke nota Publieke Gezondheid: Rotterdam Vitale stad.
Toelichting
Integrale inkoop van wijkteams en Wmo-arrangementen

Het verbeteren van zorg, hulp en ondersteuning aan volwassen Rotterdammers is een doorlopende opgave. De gemeente leert van de ervaringen die sinds 2015 met de wijkteams, en het combineren van verschillende vormen van ondersteuning (Wmo-arrangementen) zijn opgedaan. Deze ervaringen worden gebruikt om te zien waar kansen liggen om de (toegang tot) ondersteuning voor Rotterdammers verder te verbeteren. In Zorg voor Elkaar, het Rotterdamse plan voor de doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018, staat hoe de gemeente deze kansen aangrijpt om verbeteringen te realiseren. Dit gebeurt onder andere door:

  • in 2017 het wijkteampersoneel van de wijkteams in te kopen en de samenwerking met de aanbieders die medewerkers aan het wijkteam leveren verder te versterken;
  • in 2017 nieuwe (inkoop)afspraken te maken met zorgaanbieders over de Wmo-arrangementen voor de periode  2018-2021. In de voorbereiding van deze inkoop voert de gemeente  verbeteringen door in de Wmo-arrangementen om de ondersteuning aan Rotterdammers zo passend mogelijk te maken.

Zo zorgt de gemeente ervoor dat Rotterdammers zorg en ondersteuning blijven houden die toegesneden is op hun situatie.

Uitvoeringsplan Rotterdam Vitale stad

Om uitwerking te geven aan de nota Publieke Gezondheid wordt een uitvoeringsplan gemaakt. In dit plan worden de maatregelen zoals genoemd in de nota verder uitgewerkt. Ook in 2017 brengt de gemeente deze maatregelen in de praktijk.

De gezondheidswinst wilde gemeente realiseren binnen vier actielijnen:

  • Gezondheid in eigen hand: de manier waarop de gemeente bijdraagt aan het eigen initiatief en verantwoordelijkheid van Rotterdammers om gezond en actief te leven. Samen met het Erasmus MC is een centrum voor gezondheidspromotie in ontwikkeling.
  • Preventie prominent in zorg, welzijn en jeugdbeleid: de acties die de samenwerking tussen zorg en welzijn versterken en met afspraken over preventie en zorg aan de voorkant.
  • Veilig en Gezond in de stad: de acties waarmee de gemeente de gezondheid in de stad beschermt.
  • E-Publieke gezondheid en innovatie: de manier waarop de gemeente nieuwe digitale technieken en digitale dienstverlening inzet voor een gezond en actief leven in de stad.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

BBV

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

nvt

nvt

gemeentelijke monitor sociaal domein

Overig

Doorlooptijd Wmo (6 weken)

Doorlooptijd Wmo (2 weken)

Mijlpaal

90%

90%

Uitvoerings-monitor Wmo en Jeugdhulp

Realisatie (inclusief peildatum

86% (jan-mrt 2016)

Mijlpaal

95%

95%

Realisatie (incl. peildatum)

n

99%
(jan-mrt 2016)

Overig

100% inspectie op locaties kinderopvang

Mijlpaal

100%

Realisatie (incl. peildatum)

 97,6% (539 inspecties; 2014)

97,7% (547)

100% (560)

Overig

aantal meldingen infectieziekten

Mijlpaal

nvt

Realisatie (incl. peildatum)

625 (2014)

676

630

BBV

Jongeren met jeugdhulp

mijlpaal

CBS

Realisatie

10,7%

BBV

Jongeren met jeugdbescherming

Mijlpaal

CBS

Realisatie

2,2%

N.B.: alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Toelichting indicatoren

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Alle gemeenten zijn verplicht 39 beleidsindicatoren op te nemen in hun begroting. Via de website www.waarstaatjegemeente.nl zijn alle indicatoren eenvoudig en in één keer te vinden.

Doorlooptijd Wmo-aanvragen (6 weken)
Het percentage waarin de onderzoeksfase na een aanvraag tijdig (uiterlijk 6 weken) is afgerond. Het betreft een handmatige telling en alleen die gevallen die leiden tot een Wmo-indicatie.

Doorlooptijd Wmo-aanvragen (2 weken)
Het percentage waarin de administratieve fase van een aanvraag tijdig (2 weken) is afgerond. Het betreft een handmatige telling.
Alle locaties kinderopvang dienen jaarlijks te worden geïnspecteerd.

Artsen en laboratoriumhoofden zijn verplicht na vaststelling of bij vermoeden van bepaalde infectieziekten dit te melden aan de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD). Deze heeft dan de taak om de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten van de patiënt risico lopen op besmetting. In Nederland zijn 43 infectieziekten meldingsplichtig.