Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven

De hoofdprioriteiten binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning zijn:

 • Uitvoering van de programma’s Langer Thuis:  het makkelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking om langer zelfstandig te wonen. En Voor mekaar: zorgen dat het sociale netwerk van ouderen wordt vergroot en versterkt;
 • Samenwerking met zorgverzekeraars;
 • Vroegsignalering van problematische schulden en inkomensondersteuning op maat;
 • Uitvoering van het beleidskader 2015-2019: Met taal versta je elkaar;
 • Steeds meer Rotterdammers doen iets terug voor hun uitkering (tegenprestatie);
 • Voor Rotterdammers die vrijwilligerswerk doen en/of mantelzorg verlenen is een  ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en bewonersinitiatieven beschikbaar. Evenals een online matchingsplatform voor vraag en aanbod;
 • Doorontwikkelen van de basisinfrastructuur welzijn in de gebieden, inclusief Huizen van de Wijk en het versterken van wijknetwerken zodat ondersteuning wijkgericht wordt georganiseerd, dicht bij Rotterdammers;
 • Zichtbaar maken van ondersteuning voor het maatschappelijk middenveld (inclusief sociaal ondernemers) en van bewonersinitiatieven;
 • Realiseren inkoop 2018 zorg, welzijn en jeugdhulp.
 • Versterken van wijknetwerken ten einde de ondersteuning aan Rotterdammers te verbeteren;
 • Start van een nieuw integraal (jeugd- en volwassenendomein) inkooptraject voor 2018 en verder;
 • Om de ondersteuning aan Rotterdammers vooruit te helpen worden welzijn- en zorgpartners gefaciliteerd bij innovatieve projecten door middel van een subsidieregeling.
Toelichting

Een toelichting op de meer specifieke prioriteiten staat vermeld bij de afzonderlijke producten.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

collegetarget

Afname van het aantal eenzame ouderen in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

Mijlpaal

29% (2013)

24% (2018)

Realisatie (incl. peildatum)

nvt

overig

Indicator aantal wijken Tegenprestatie

Mijlpaal

30

36

Realisatie (incl. peildatum)

nvt

Toelichting indicatoren

De eerste indicator is onderdeel van het programma Voor Mekaar. Voor de nulmeting is het Wijkprofiel gebruikt. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks afgenomen.  

Voor de programma’s Voor Mekaar, Langer Thuis en het Nieuw Rotterdams Welzijn geldt dat de gemeenteraad jaarlijks via een voortgangsbrief wordt geïnformeerd. De voortgangsbrieven staan op het raadsinformatiesysteem: www.ris.rotterdam.nl
De outcome-monitor Sociaal Domein, in combinatie met andere gegevens, geeft een beeld
over de veranderingen die zich in het Sociale Domein voordoen. De outcome-monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de samenleving op stedelijk en wijkniveau op drie kernthema’s: zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie.