Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De gemeente Rotterdam werkt aan een stad waar bewoners zich steeds meer op hun gemak voelen en willen blijven wonen, een stad waar zowel grote investeerders als mensen met kleinschalige ideeën investeren in de ontwikkeling van de stad.

In het Collegeprogramma Rotterdam 2014-2018 heeft het college onder andere de volgende collegetarget geformuleerd:

  • Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum
    In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen met 10%.
  • In negen wijken zetten we in op het aantrekkelijker maken van deze wijken voor kansrijke gezinnen. Dit doen we door initiatieven op het gebied van wonen, woonomgeving en voorzieningen voor gezinnen te faciliteren en te stimuleren. We werken hierbij nauw samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bewoners.
Gekwantificeerde doelstellingen

Collegetarget: Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Collegetarget

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum.
In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen van 9,4% naar 10,4%.

Mijlpaal

9,6% per 1/1/2015

9,9% per 1/1/2016

10,2% per 1/1/2017

10,4% per 1/7/2017

Realisatie (incl. peildatum)

9,4% per 1/1/2014
9,5% per 1/1/2015

In derde kwartaal 2016 bekend

nvt

nvt

BBV

% Hernieuwbare elektriciteit

Mijlpaal

RWS klimaatmonitor

Realisatie

16,9% (2013)

N.B.: alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Toelichting op gekwantificeerde doelstellingen

Een kansrijk gezin is als volgt gedefinieerd:

  • Een huishouden (inclusief eenoudergezinnen) met ten minste één thuiswonend kind onder de 18 jaar;
  • Geen van de ouders ontvangt een bijstandsuitkering;
  • Indien een ouder als niet-werkend werkzoekende is ingeschreven bij het UWV, heeft deze ten minste een afgeronde HBO-opleiding;
  • Het huishouden woont in een huurwoning of koopwoning, met WOZ-waarde vanaf € 160.000.

Het aantrekkelijker maken van wijken voor deze specifieke doelgroep draagt bij aan het imago van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad voor alle doelgroepen. In een ring van wijken rondom het centrum zit door diverse kleinschalige initiatieven al energie en wonen al kansrijke gezinnen. We weten ook dat meer kansrijke gezinnen interesse hebben om in deze wijken te wonen. De positieve ontwikkeling en daarmee de aantrekkingskracht op de beoogde doelgroep worden echter nog geremd door onder andere een te eenzijdige woningvoorraad en een stenige buitenruimte. Vanuit het Programma Kansrijke Wijken wordt hierin geïnvesteerd. Met de woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt en kleinschalige initiatieven in de wijken worden gefaciliteerd. Droomstraat-bewoners krijgen een maand lang de mogelijkheid om hun straat tijdelijk anders in te richten. De Droomstraten worden door Citylab 010 gefaciliteerd.