Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  1. Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad
  2. Verkleinen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille
  3. Minder leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille
Toelichting
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Het college wil met een pakket aan maatregelen de verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad  verlengen met 10%.

Verkleining van de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Doel van het college is de gemeentelijke vastgoedportefeuille te verkleinen door een nieuwe verkoopstrategie voor de commerciële vastgoedportefeuille. Het bezit van vastgoed is voor het college geen doel op zich. De nieuwe verkoopstrategie moet leiden tot een versnelling van de verkoop, bijvoorbeeld door verkoop in pakketten, verkoop van specifieke objecten zoals monumenten en verkoop van te transformeren objecten.

Minder leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Het college wil de leegstand in het bestaand gemeentelijk vastgoed beperken. Door de economische situatie en bezuinigingen nemen maatschappelijke functies af. Daardoor neemt het risico op leegstand en het aantal te verkopen objecten toe. Totdat objecten verkocht zijn, beperkt de gemeente  leegstand door het stimuleren van tijdelijk gebruik.

Nieuwe beleidsinitiatieven
Roadmap Next Economy

Door klimaatveranderingen, schaarste van grondstoffen, verstedelijking en snelle ontwikkeling van ondersteunende technologieën bevindt de economie zich in een transitie. Om de Rotterdamse economie toekomst- en schokbestendig te maken, zijn er nieuwe oplossingen nodig.  In 2015 heeft de gemeente Rotterdam het initiatief genomen om met belangrijke stakeholders in de regio een Roadmap Next Economy te maken in samenwerking met Jeremy Rifkin, schrijver en internationaal economisch adviseur. De roadmap bevat op de schaal van de metropoolregio een visie, strategie en handelingsperspectief voor de komende tien jaar en brengt in kaart welke acties en investeringen nodig zijn om de transitie naar een digitale en circulaire economie te versnellen. De roadmap is november 2016 gereed en vormt het kader  voor een langjarig actie- en investeringsprogramma op het terrein van energie, mobiliteit en ICT/big data. Met dat laatste legt de gemeente het technologische fundament (het zogenoemde ‘Internet of Things’) waarop de ‘next economy’ zich de komende jaren kan ontwikkelen, met nieuwe kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Rotterdamse Adapatatie strategie en Resilience strategie

De uitvoering van deze strategie moet er voor zorgen dat Rotterdam een klimaatbestendige en weerbare, veerkrachtige stad is.

Lopende beleidsinitiatieven
Uitvoeringsplannen

Jaarlijks stelt de gemeente voor de veertien gebieden van Rotterdam een uitvoeringsplan op. In deze uitvoeringsplannen is aangegeven welke inspanningen de gemeente per gebied levert. De gemeente actualiseert de uitvoeringsplannen in  2017 en vormt deze samen met de gebiedsplannen om tot zogenoemde gebieds- en wijkactieplannen.

Marktbenadering

In 2017 continueert de gemeente haar inzet op het aantrekken van investeerders in de stad. Tot nu toe lag de nadruk op investeringen in vastgoed. Mede in het kader van de Roadmap Next Economy wordt de marktbenadering verbreed. Hierbij zoekt de gemeente samenwerking met partners in stad en regio en met andere grote steden.

Agenda Stad

Via de Agenda Stad heeft het Rijk steden opgeroepen tot nieuw elan in de samenwerking tussen de steden onderling en met het Rijk. In 2016 zijn daarvoor meerdere City Deals getekend. In 2017 worden voor een aantal van deze trajecten (Roadmap Next Economy, Klimaatadaptatie, enzovoorts) los van of in vervolg op deze City Deals met het Rijk en anderen vervolgafspraken gemaakt.

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

Prognose
2016

2017

Naam monitor

Collegetarget

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Mijlpaal

2016, begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename verblijfstijd

2017, begin 4e kwartaal: minimaal 10% toename verblijfstijd

Realisatie

4 uur en 9 minuten (begin 4e kwartaal 2015)

BBV

Gemiddelde WOZ waarde, in dzd euro

Mijlpaal

CBS

Realisatie

148

146

148

BBV

Nieuw gebouwde woningen, Aantal per 1.000 woningen

Mijlpaal

Basisregistratie adressen en gebouwen

Realisatie

5,3 (2013)

BBV

Demografische druk, %

Mijlpaal

CBS

Realisatie

45,9

46

45,9

N.B.: alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder anderen het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Toelichting indicatoren
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

Het doel is om bezoekers langer te laten verblijven in de binnenstad (het kernwinkelgebied met de daaraan grenzende? belangrijkste aanloopstraten en verblijfsplekken).

Mijlpalen

2016, begin 4e kwartaal: minimaal 5% toename verblijfstijd
2017, begin 4e kwartaal: minimaal 10% toename verblijfstijd