Ontwikkelingen

Concernstaf en strategie

De opgave van Concernstaf en Strategie begint bij de stad. Deze wordt steeds belangrijker, co-creatie staat erin centraal, wat betekent dat verbindingen leggen, intern en extern, een kernkwaliteit is geworden. Met een kleinere organisatie in de politieke realiteit van alledag. Vanuit het belang van het gemeentebestuur, nationale en internationale profilering en de economische en maatschappelijke positie van de stad, worden de ontwikkelingen binnen de landelijke, Europese en mondiale politiek nauwlettend gevolgd. Of het nu gaat om de parlementsverkiezingen of een toekomstige Brexit. Indien nodig wordt hierop strategisch geadviseerd en geacteerd.

Het bestuur en management van de gemeente Rotterdam wordt door de Directie Middelen en Control ondersteund in het realiseren van organisatiedoelstellingen. Dit vindt plaats door vanuit een bedrijfseconomisch perspectief te adviseren over een verantwoorde inzet van middelen. Dit gebeurt door de organisatie in staat te stellen te kunnen sturen, beheersen en beslissen zodat doelen gerealiseerd kunnen worden met beschikbare middelen. Middelen en Control bewaakt proactief de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en risico’s binnen de organisatie. Dit vindt zowel plaats bij het politieke besluitvormingsproces, als in het primaire proces (beleid en uitvoering door de clusters). Een betrouwbare financiële administratie vormt hiervoor de basis.                  

Concern Auditing

Concern Auditing voert, in opdracht van het college en/of de concerndirectie, onderzoek uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid. Voor 2017 staan de volgende onderwerpen gepland:

  • IT-audits op het terrein van informatiebeveiliging
  • doelmatigheid van processen
  • een thema op het gebied van ambtelijke integriteit
  • de collegetargets en de voortgang op de realisatie ervan
  • de realisatie van het meerjarig verbeterplan financieel kritieke processen.
Wijkprofiel

Het Wijkprofiel ondersteunt het bestuurlijke programma. In het Wijkprofiel presenteert het college een samenhangend beeld van de feitelijke en door de bewoners beleefde situatie over de veiligheid en de sociale en fysieke staat van de wijken. Het instrument maakt het mogelijk om wijken onderling te vergelijken. In 2014 zijn de eerste resultaten van het wijkprofiel gepresenteerd. Begin 2016 volgde de presentatie van de vervolgmeting. Na deze vervolgmeting is de ontwikkeling zichtbaar geworden. Het Wijkprofiel is samen met andere gebiedsgerichte informatie bruikbaar als basis voor de herijking van de gebiedsplannen. Ook dient het Wijkprofiel om enkele collegetargets te volgen. Op de website van het wijkprofiel is het wijkprofiel te vinden. Het profiel van de verschillende gebieden is ook te vinden onder Gebieden.

Invoering stedelijk kader De Rotterdamse Dienstverlening

Medio 2015 heeft de gemeenteraad het stedelijk kader dienstverlening vastgesteld. De invoering van dit kader is gestart in 2015 en loopt door in 2017. Er zijn enkele speerpunten, zoals  de fasegewijze invoering van de gemeentebrede servicecentra tussen 2016 en 2018 en de doorontwikkeling van de verschillende dienstverleningskanalen naar eigentijdse dienstverlening: digitaal, telefonisch en fysiek. De gemeente stimuleert het gebruik van digitale dienstverlening en besteedt tegelijk aandacht aan personen die minder digitaalvaardig zijn. Sinds 2016 rapporteert de gemeente op een duidelijke, eenvoudige manier over de algemene servicenormen die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Uitvoering dienstverlening

De dagelijkse dienstverlening aan burgers en ondernemers in Rotterdam gebeurt via het telefoonnummer 14010, www.rotterdam.nl, MijnLoket en de Stadswinkels. Daarnaast is er specifieke dienstverlening op bijzondere locaties beschikbaar, zoals een geboorteloket in ziekenhuizen, dienstverlening in verzorgings- en verpleegtehuizen en in penitentiaire inrichtingen, en ook aan huis als dat nodig mocht zijn. Het gaat bij dit alles jaarlijks om ruim 1,5 miljoen binnenkomende telefoongesprekken, 1,6 miljoen inlogs op MijnLoket en circa 450.000 bezoekers van de Stadswinkels.
Zaakgewijs werken draagt in belangrijke mate bij aan het eigentijds doorontwikkelen van de dienstverlening. In 2017 worden de eerste groepen samenhangende processen ondersteund door deze werkwijze en het nieuwe zaaksysteem. Het gaat daarbij om de aktes, uittreksels en verklaringen.  Ook publieksreacties worden in 2017 zaakgewijs opgepakt.

Burgerzaken en BRP

De BRP (basisregistratie personen) moet een afspiegeling zijn van de werkelijkheid en moet dus een accuraat beeld geven van de personen die in Rotterdam wonen. Een goed functionerende BRP is een randvoorwaarde voor een kwalitatief goede dienstverlening aan de burger en voor naleving en handhaving van regelgeving. Een middel voor de naleving en handhaving is de bestuurlijke boete. Dit instrument, ingevoerd in 2015, is in 2016 geëvalueerd. Op basis hiervan bekijkt het college of het de bestuurlijke boete in 2017 verder inzet.

Verkiezingen

Conform besluitvorming in de Raad van 7 juli 2016 is er op 30 november 2016 een lokaal referendum over de woonvisie.
In maart 2017 staat de verkiezing voor de Tweede Kamer gepland.  Verder start in 2017 de voorbereiding voor de verkiezingen van de gemeenteraad en de gebiedscommissies, en van de Provinciale Staten en de waterschappen, die in 2018 zullen plaatsvinden.

Democratische vernieuwing

In 2015 heeft het college het beleidskader democratische vernieuwing aangeboden aan de gemeenteraad. De nieuwe instrumenten die hierin zijn geïntroduceerd, zijn nader uitgewerkt:

  • De burgerjury: deze komt in 2017 nog tweemaal bijeen.
  • Het Right to challenge daagt burgers uit om een voorziening over te nemen en zelfstandig te gaan uitvoeren. Het jaar 2016 is gebruikt als experimenteerfase. Eind 2016 vindt een evaluatie plaats. De gemeente zal dan bezien wat nodig is om het Right to challenge’ in 2017 verder te ontwikkelen.
  • Het instrument om een (gebieds)referendum uit te voeren is klaar voor gebruik. Eind 2016 vindt een dergelijk referendum voor de eerste keer plaats voor een oordeel over de Woonvisie.
  • CityLab010 is hét Rotterdamse laboratorium voor maatschappelijke innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen tussen de gemeente en de stad. De aanpak uit 2015, het eerste jaar van CityLab010, is geëvalueerd en enigszins aangepast in 2016. Eind 2016 volgt een inhoudelijke evaluatie van de ondersteunde plannen. Op basis van de ervaringen bepaalt het college de aanpak voor 2017.
Evaluatie bestuurlijk model Rotterdam

Bij de vaststelling van de beleidskaders van het nieuwe bestuursmodel besloot de gemeenteraad dat uiterlijk in 2017 een evaluatie van het model moet plaatsvinden. Op initiatief van de gemeenteraad is deze evaluatie vervroegd naar 2016. De evaluatie vindt plaats onder begeleiding van een extern bureau en een stuurgroep die bestaat uit raadsleden en voorzitters van gebiedscommissies. In het eerste halfjaar van 2017 werkt de gemeente de uitkomsten en aanbevelingen uit die volgen uit het gemeenteraadsdebat over de evaluatie.

Wijkgestuurd werken

Sinds 1 januari 2016 is in tien wijken (in de gebieden Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek en Overschie) gestart met het ‘Wijkgestuurd’ werken. Wijkgestuurd werken is een nieuwe aanpak, waarbij medewerkers van de clusters en de gebiedsorganisatie gericht samenwerken. Door de nieuwe aanpak kunnen de medewerkers problemen op wijkniveau sneller en doortastender oplossen.

Lage lonen

Voorgesteld wordt om één organisatieonderdeel binnen het concern verantwoordelijk te maken voor de plaatsing van WSW medewerkers, mensen in een garantiebaan en herplaatsingskandidaten fsk 1-3.  Het programma Werk en Inkomen lijkt hiervoor een logische plek aangezien het onderdeel WSW reeds binnen dit programma gepresenteerd wordt. Vanuit het programma Bestuur en Dienstverlening wordt in 2016 € 26 en in 2017 € 47 bijgedragen middels een afroming van de personeelsbudgetten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Verbetering bestuurlijke besluitvorming

Het bestuur en management van de gemeente Rotterdam wordt ondersteund in het realiseren van organisatiedoelstellingen. Dit gebeurt door de organisatie in staat te stellen te kunnen sturen, beheersen en beslissen zodat doelen gerealiseerd kunnen worden met beschikbare middelen. Dit vindt zowel plaats bij het politieke besluitvormingsproces, als in het primaire proces (beleid en uitvoering door de organisatieonderdelen). Een betrouwbare financiële administratie vormt hiervoor de basis.                  

Jaarrekeningproces borgen in de staande organisatie

2015 was het 1e jaar voor de nieuwe externe accountant en de decentralisaties in het sociale domein. Daarnaast is in 2015 de reorganisatie van de bedrijfsvoering gestart. De programmastructuur ingericht voor de centrale regie en aansturing van het jaarrekening proces heeft geholpen om het jaar 2015 qua verantwoording succesvol af te kunnen ronden. Voor 2016 wordt de programmastructuur daarom gecontinueerd, met de opdracht de borging in de staande organisatie voor het komende jaar te organiseren.