Ontwikkelingen

We vinden het belangrijk dat alle Rotterdamse wijken veilig zijn. De basis van de aanpak is dat we weten wat er speelt op straat en de achterliggende factoren en ontwikkelingen scherp hebben. We leggen informatie van Rotterdammers en professionals naast de gegevens uit onze registraties. Samen duiden we wat er aan de hand is en bepalen we welke aanpakken en maatregelen nodig zijn. Zo weten we ook welke wijken en welke problemen extra aandacht nodig hebben.

De politie voert een midterm review uit om de prioriteiten voor de regio Rotterdam Rijnmond te herijken. De dalende criminaliteitscijfers, de nieuwe criminaliteitsvormen en inspelen op de zorgen over de hardnekkige minder zichtbare criminaliteit worden hierin meegenomen. Deze midterm review wordt in de tweede helft van 2016 opgesteld.

We verwachten een verdere intensivering op bestuurlijke handhaving. Naast het gegeven dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit resulteert in een verdere toename van het aantal dossiers waarin wordt gevraagd om bestuurlijk optreden, nemen ook de mogelijkheden van de burgemeester toe om in te grijpen. De toename van het aantal bestuurlijke maatregelen is onder andere zichtbaar op het gebied van de aanpak van illegaal gokken, heling en illegale prostitutie.

De burgemeester heeft op grond van artikel 13b Opiumwet de mogelijkheid om woningen, lokalen en de daarbij behorende erven te sluiten in het geval van drugshandel. Enkel de aanwezigheid van drugs boven de normen voor eigen gebruik, vormt al voldoende rechtvaardiging om tot sluiting over te gaan. De bestuurlijke maatregelen op drugspanden nemen eveneens toe. Op dit moment wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om artikel 13b Opiumwet te verruimen. De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester wordt hiermee uitgebreid naar gevallen waarbij enkel voorwerpen en/of stoffen worden aangetroffen voor de fabricage van soft- en harddrugs. De verwachting is dat na deze wetswijziging een verdere toename plaatsvindt van het aantal handhavingsdossiers van drugspanden.

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat tegen te gaan met een nieuwe vergunningplicht voor panden, branches en/of gebieden. Deze vergunningplicht is onderdeel van een brede aanpak gericht op de stimulering van een gezond ondernemerschap. In eerste instantie wordt de vergunningplicht opgelegd op een pand naar aanleiding van een strafbaar feit en indien een pandeigenaar niet meewerkt aan de bestrijding hiervan. Indien sprake is van ernstige structurele problematiek in een gebied of branche is het eveneens mogelijk deze aan te wijzen voor een vergunningplicht. Een Bibob toets wordt standaard ingezet. Voor de vergunningen worden geen leges gevraagd. Dit betekent dat de kosten voor de vergunning niet worden gedekt. De financiële consequentie hiervan zijn niet helder, aangezien het op voorhand onduidelijk is op welke schaal het instrument wordt ingezet.

Onze ambitie is in 2017 het aantal straatroven, overvallen en woninginbraken verder te laten dalen. Om de aandacht niet te laten verslappen, met het risico op een stijging van het aantal High Impact Crime (HIC)-delicten als gevolg, wordt de aanpak voortgezet en geïntensiveerd.

De komende jaren gaan de stadswachten meer informatie gestuurd hun werk doen, waardoor gerichter en effectiever de problemen in de wijken worden aangepakt. Daarnaast gaan stadswachten zich meer als gastheer en vanuit een dienstverlenende houding opstellen en op deze wijze het publiek op straat bejegenen.

Op basis van onder andere landelijke wetsevaluatie wordt eind 2016 het handhavingsarrangement met betrekking tot de Drank en Horecawet geëvalueerd en aangepast. In 2017 zal dit nieuwe arrangement van kracht worden. Lokale bevindingen, wensen en actualiteiten worden hierbij betrokken. We zien een toename aan initiatieven van innovatieve horecaondernemers. Het aantal evenementen groeit en het aanbod wordt steeds meer divers. Dit is een positieve ontwikkeling, tegelijkertijd neemt ook de druk op de stad en de leefomgeving toe.

We continueren onze inzet op risicogroepen. We signaleren waar het gedrag van mensen of groepen mensen mogelijk een risico gaan vormen of al gevormd hebben voor veilig samenleven. We zorgen dat er adequaat wordt gereageerd, we agenderen en initiëren aanpakken. Verbinding maken met relevante netwerken en gemeenschappen in de stad door persoonlijk contact is hierbij van cruciaal belang gebleken.

In een aantal wijken is de jeugdoverlast zeer hardnekkig. Qua jeugdcriminaliteit zien we een dalende trend in het aantal jeugdige verdachten van een strafbaar feit maar tegelijkertijd zien we dat per jongere meer delicten worden gepleegd. Bij deze criminele jongeren is een aanpak gericht op het terugdringen van recidive nodig. Om de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit zo effectief mogelijk te maken blijven we steeds werken aan preventie en het voorkomen van nieuwe aanwas.

Op thema brand en Industriële Veiligheid werken we nauw samen met partijen als de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de DCMR milieudienst Rijnmond, de Provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf en richten we ons op het transparanter maken van het toezicht en het prikkelen van bedrijven en burgers om hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Met de uitvoering van 10-puntenplan Verkeersveiligheid gaan we het asociaal verkeersgedrag tegen. Hierbij werken we nauw samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Centraal staan snel uit te voeren maatregelen die genomen worden om gevaarlijk en onbehouwen verkeersgedrag aan te pakken.

Het initiatief wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Tellegen voegt aan de Gemeentewet de mogelijkheid tot het geven van een specifieke gedragsaanwijzing bij woonoverlast. Hiermee willen de initiatiefnemers het woongenot en gevoelens van veiligheid van slachtoffers van woonoverlast vergroten. Als er sprake is van ernstige hinder kan de overlastgever een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

Gemeente, politie, OM, RET en de  MRDH werken samen aan het versterken van de subjectieve en objectieve veiligheid in het openbaar vervoer in Rotterdam.

Rotterdam kan zich als “Trusted Gateway to Europe” geen verstoringen veroorloven. De digitale wereld is één van de domeinen die risico’s voor het functioneren van haven en stad met zich mee brengt. Technische of menselijke fouten of cybercrime kunnen de belangen, veiligheid en reputatie van stad en haven schaden Belangrijke maatschappelijke processen komen tot stilstand als de bijbehorende ICT-systemen niet beschikbaar zijn, en, nog belangrijker, analoge alternatieven verdwenen zijn. Een cyberresilient stad blijft functioneren, ook als onderdelen van het cybersysteem uitvallen.

Met het programma WIJ-stimuleren we verbindingen tussen Rotterdammers waarbinnen ook ruimte is voor ongemak, in zowel de dialoog als in de dagelijkse omgang in het stedelijk leven. De dialogen en ontmoetingen, waarin zaken kunnen en mogen worden benoemd dragen bij aan het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van de stad

We geven samen met politie, OM en Slachtofferhulp Nederland uitvoering aan het actieplan “Aandacht voor slachtoffers”, Dit richt zich onder andere op het beter informeren van slachtoffers via de website van de gemeente en een slachtofferportaal door politie en OM waarin het slachtoffer alle fasen van zijn dossier kan volgen.

In 2017 wordt door het regionaal werkende Veiligheidshuis (VHRR) verdere verbinding gezocht met de lokale aanpakken zoals die van criminele jeugdgroepen en met andere regionaal werkende platforms op het snijvlak van Zorg & Veiligheid zoals het Jeugdbeschermingsplein en Veilig Thuis. Daarnaast speelt het VHRR steeds meer een rol in de uitvoering van de aanpak verwarde personen.

Stadswachten zijn niet alleen handhavers; zij zijn het gezicht en het aanspreekpunt van de gemeente op straat. Daarom versterkt de gemeente het gastheerschap van de stadswachten. Dit uit zich in het optreden van de individuele handhaver, maar ook in acties als pop-uptafels en bij de wijkservicebalies, waar het contact met de Rotterdammer voorop staat.

De gemeente versterkt in 2017 de strijd om de stad schoon te krijgen en te houden. Onderdeel hiervan is de inzet van een speciaal team van handhavers om zwerfvuil en het bijplaatsen van afval naast containers aan te pakken.

In de loop van 2016 is de uitleeskamer van het cameratoezicht overgegaan van de politie naar de gemeente. De gemeente krijgt hierdoor een sterkere rol en meer mogelijkheden. Zo is het mogelijk de samenhang en samenwerking met de gemeentelijke meldkamer te vergroten, ook door gezamenlijke huisvesting op de locatie Kleinpolderplein. Deze ontwikkeling krijgt in 2017 zijn beslag.