Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
 • Regionale samenwerking
  Intensiveren samenwerking met regionale partners; onder andere Innovation Quarter, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), HBR, Cleantech en Medical Delta en vele private partijen bij het uitbouwen van de kansrijke clusters (Maritiem & Clean Tech, Food en Medisch), verbetering van het vestigingsklimaat, ondersteuning van ondernemerschap en innovatie.
 • Agenda Stad
  Via de Agenda Stad heeft het Rijk de steden opgeroepen tot nieuw elan in de samenwerking tussen de steden onderling en met het Rijk. In 2016 zijn daarvoor meerdere City Deals getekend. In 2017 worden deze nader uitgewerkt.
Interne ontwikkelingen
 • Clusterontwikkeling Triple Helix
  De gemeente ondersteunt, versterkt en jaagt de samenwerking tussen de clusters Maritiem & Clean Tech, Food en Medisch, het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan. De gemeente speelt een actieve rol in de verbinding van initiatieven van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen die de transitie van de economie van de stad versnellen en waar nodig belemmeringen wegnemen.
 • Versterking vestigingsklimaat
  Via clusteraanpak, met de kansrijke clusters Clean Tech, Medisch, Maritieme dienstverlening en Food, levert de gemeente een bijdrage aan het vestigingsklimaat van de stad. Dat betekent onder andere nog meer inzetten op het verbreden van de maritieme dienstverlening, het verder ontwikkelen van de stad als een vestigingsplek voor hoogwaardige dienstverlening, goede dienstverlening aan ondernemers en inzet op een goede bereikbaarheid van de stad.