Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
Ontwikkelingen in kaderstelling, wet- en regelgeving e.d.:
 • Herverdeling van taken in het sociale domein (inclusief bezuinigingstaakstelling) door veranderde wetgeving (zie wettelijke kaders).
 • Nieuw stelsel van zorg, ondersteuning en welzijn in Rotterdam.
 • Landelijke programma’s en beleidskaders voor de publieke gezondheid: Nieuwe Preventienota, Betrouwbare publieke gezondheid.
 • Voorbereiding op omgevingswet 2019.
Maatschappelijke ontwikkelingen:
 • Het aandeel jongeren (onder de 20 jaar) in Rotterdam blijft constant, ondanks de vergrijzing. Met een verwachte bevolkingsgroei neemt het aantal jongeren in Rotterdam dus toe.
Interne ontwikkelingen
 • Verschuiving van de rol van de gemeente: van zorgen voor naar zorgen dát.
 • De gemeente ontwikkelt  het nieuwe stelsel van zorg, ondersteuning en welzijn de komende jaren door, evenals de toegang tot ondersteuning en de governance op de wijkteams.
 • De gemeente werkt sinds 1-1-2015 met integrale Wmo-arrangementen.  
 • Sinds 1-1-2015 heeft de gemeente een uitvoeringsdirectie Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW): belast met de uitvoering van taken binnen het nieuwe zorg- en welzijnstelsel.  
Beleidsinitiatieven
Nieuwe beleidsinitiatieven
 • De gemeente ontwikkelt het stelsel van zorg, ondersteuning en welzijn komende jaren door, evenals de toegang en governance op de wijkteams (zie ook prioriteiten 2017).
 • Toekomstverkenning Sociaal Domein 2030.
 • Voorbereiding op omgevingswet 2019.
Lopende beleidsinitiatieven
 • Beleidskader Jeugd, waaronder de programma’s ‘Drugs en Alcohol II: Blijf Helder’, ‘Stevige Start’ en ‘Risicojongeren’.
 • Uitvoering van de programma’s Veilig Thuis en (O)GGZ/Eerder Thuis.
 • Uitvoeringsplan gemeentelijke nota Publieke Gezondheid 2016-2020.
 • Voorbereiding van de inkoopstrategie voor het bundelen van verschillende vervoersvormen.
Toelichting

De gemeente wil Rotterdammers stimuleren het maximale uit hun leven halen. Hulp, zorg en ondersteuning maakt het Rotterdammers mogelijk om zo veel als mogelijk hun eigen leven te leiden. Daarbij gaat de gemeente uit van wat iemand zelf kan en welke ondersteuning van familie, vrienden en buren mogelijk is. Rotterdammers kijken naar elkaar om. Het gemeentelijke beleid draagt bij aan een samenleving waarin het sociaal netwerk een belangrijke steun is voor Rotterdammers met een hulpvraag. Rotterdammers die het zonder hulp en ondersteuning niet redden, kunnen rekenen op de gemeente.

Het gemeentelijk beleid draagt zo bij aan een samenleving waar Rotterdamse kinderen en jongeren kansrijk, gezond en veilig kunnen opgroeien, en aan een samenleving waar ouders kunnen rekenen op ondersteuning als die nodig is bij de opvoeding van hun kinderen. In urgente situaties zorgt de gemeente ervoor dat de benodigde hulp snel beschikbaar is. Dit streven richt het handelen van de gemeente en het is bepalend voor de samenwerkingsrelaties die de gemeente aan gaat.

Doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp
De doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp naar 2018 dient te worden gerealiseerd in een context van dalende budgetten. Aan de doorontwikkeling zelf zit geen extra financiële taakstelling, maar de budgetten voor het stelsel zorg en welzijn nemen af in de periode 2015-2019. Deels komt dit door kortingen vanuit het rijk, deels door nadelige uitkomsten van landelijke verdeelmodellen en ook door ingeboekte bezuinigingen voor deze collegeperiode. De acties uit de ‘doorontwikkeling’ richten zich op het verder laten ‘zetten’ van het nieuwe stelsel. Vanuit financieel perspectief is er nog sprake van onzekerheden in de inkomsten (verdeelmodellen van rijksbudget) en uitgaven (kosten van arrangementen na herindicatie van overgangsrecht en de ontwikkeling in aantallen en zorgzwaarte).

De ambities vanuit de doorontwikkeling betekenen budgettair een verschuiving van de tweedelijn naar de nulde- en eerstelijn. De investeringen in het wijknetwerk en de eerstelijnsondersteuning zijn noodzakelijk om de besparing op tweedelijnszorg te realiseren. De verschuiving naar de eerste lijn is in de begroting verwerkt; de versterking van het wijknetwerk (0e lijn) geldt vanaf 2018 en zal daarom volgend jaar in de begroting 2018 worden verwerkt. We monitoren nauwlettend of het budget voor de tweedelijn hiermee nog wel toereikend blijft, en zullen een beroep doen op de bestemmingsreserve AWBZ. Indien blijkt dat de daling in de kosten van de tweedelijn pas met vertraging optreedt. Dit zoeken naar een nieuw budgettair evenwicht is onderdeel van het traject van de doorontwikkeling. De raad wordt hierover geïnformeerd via de uitvoeringsmonitor Wmo en Jeugdhulp.

‘Zorg voor elkaar’
Verbetering van de zorg, hulp en ondersteuning is een doorlopende opgave. Tegelijkertijd dient zich een nieuwe kans aan in 2018, als welzijn, Wmo-arrangementen en Jeugdhulp opnieuw ingekocht worden. Onder de noemer ‘Zorg voor elkaar, het Rotterdams plan voor de doorontwikkeling van zorg, welzijn en Jeugdhulp’ wordt toegewerkt naar een meer integraal Rotterdams stelsel van zorg, welzijn en jeugdhulp. De gemeente zet zich in om deze integraliteit te realiseren en wacht daarmee uiteraard niet tot 2018. Alle acties die de gemeente al voordien kan uitvoeren, worden uitgevoerd. Verdere verbetering van de huidige uitvoeringspraktijk is een blijvende opgave, net als de verdere professionalisering van de wijkteammedewerkers, de versterking van de samenwerking met het wijknetwerk en de verbetering van wijkteams en de VraagWijzer. Tegelijk wordt de nieuwe inkoop vanaf 2018 voorbereid. Dat gebeurt in vier sporen:

 • Welzijn (nulde en eerstelijn): één integrale professionele welzijnsopdracht per gebied, populatiegebonden gefinancierd.
 • Wijkteams: een aparte opdracht voor de wijkteams vanuit de belangrijke positie die de wijkteams in het stelsel hebben en de fase van gezamenlijke ontwikkeling (aanbieders en gemeente) waarin zij zich bevinden.
 • Wmo-arrangementen (tweedelijn Wmo).
 • Specialistische jeugdhulp (tweedelijn jeugd: lokaal en regionaal).

Nota Publieke gezondheid
De ambitie van de nieuwe gemeentelijke nota, is de komende vier jaar (2016-2020) in te zetten op aanjagen, verbinden en waar het gaat om gezondheidsbescherming een rol te nemen als regisseur en uitvoerder. Door de verbinding aan te gaan met de doelstellingen en drijfveren van burgers en partners binnen en buiten de gemeente kunnen we samen zorgen voor meer gezondheid en vitaliteit in Rotterdam. Dit willen we terugzien in de gezonde levensverwachting in de stad en op het gebied van leefstijl en luchtkwaliteit. Dit doen we door het stimuleren van gezond gedrag en het verminderen van luchtvervuiling. Buiten het gezondheidsdomein, maar heel belangrijk voor gezondheidswinst, is het investeren in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers. Rotterdam zet in op: gezond gewicht, voldoende bewegen, niet roken, minder alcoholgebruik, terugdringen van diabetes en depressie, betere luchtkwaliteit en terugdringen van beginnende gehoorschade.