Ontwikkelingen

  • De Aanbestedingswet is medio 2016 gewijzigd, waardoor geen sprake kan zijn van een onderhandse aanbesteding. Alle opdrachten moeten open en transparant in de markt worden gezet.
  • Door de nieuwe Wet taaleis wordt in 2016 een extra inspanning geleverd om van de gehele doelgroep (ruim 20.000 werkzoekenden) het taalniveau vast te stellen en uitvoering aan de Wet taaleis te geven. Van zo’n 5.000 werkzoekenden is al duidelijk dat zij voldoen aan de Wet taaleis. Voor de overige  15.000 werkzoekenden (het zogenoemde ‘zittend bestand’: werkzoekenden die al voor 1 januari 2016 een uitkering ontvingen) wordt dit nog geïnventariseerd. Uiterlijk 31 december 2018 moet van het volledige zittend bestand duidelijk zijn of werkzoekenden  wel of niet aan de Wet taaleis voldoen.
  • De wereldwijde spanningen en extremistische tendensen worden ook in Rotterdam gevoeld en hebben impact op de Rotterdamse samenleving. We mogen het integratievraagstuk echter niet laten gijzelen door de spanningen en terreur in met name het Midden-Oosten. Tegelijkertijd mogen we ook niet doof zijn voor de sentimenten en gevoelens die spanningen veroorzaken. Een betere integratie van migranten draagt bij aan een stad, aan wijken en buurten waar het prettig samenleven is en waar iedereen zich gelijkwaardig en geaccepteerd voelt.
  • In 2017 wordt de Wet inburgering  aangepast. De participatieverklaring wordt dan een verplicht onderdeel van de wet. De uitvoering wordt  bij de gemeenten belegd. Dit betekent een nieuwe verantwoordelijkheid voor gemeenten.