Ontwikkelingen

Het college streeft naar een stad die schoon, heel en veilig is en brengt met zijn inspanningen de basis op orde.

Met nota Rotterdam, een schone stad worden schoonmaak, gedragsbeïnvloeding en handhaving gericht ingezet om verstoringen aan te pakken en het schoonbeeld en de schoonbeleving significant te verbeteren. Het gaat dan om bijvoorbeeld bij plaatsingen, snel vervuilende straten en afval rondom markten en beheersing van het zwerfvuil.

Betrokkenheid van de Rotterdammers bij het schoonhouden en schoon krijgen van de stad wordt verhoogd. In 2016 worden activiteiten als het verder uitbouwen van de adoptieregeling van containers, diverse participatieprojecten, zoals de “Keep-it-clean-day” en educatieve projecten uitgevoerd.
De inzameling legt komende jaren de nadruk op verbetering van afvalscheiding, hergebruik en recycling van bruikbare grondstoffen. Het college zet in op een snel herstel na meldingen uit de buitenruimte over schoon en heel. Bewoners, bezoekers en ondernemers kunnen hieraan bijdragen door in verstorende en gevaarlijke situaties een melding te maken.

In de zomer van 2015 is de nota ‘Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018’ vastgesteld. Deze nota beschrijft de onderhoudsbehoefte en de beschikbare en benodigde budgetten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals wegen, riolen en groenvoorzieningen, in de buitenruimte in Rotterdam.

In 2017 wordt een vervolg gegeven aan het uitvoeren van acties uit de nota dierenwelzijn. We gaan nog meer met bewoners communiceren, onder andere over het voeren van dieren in de buitenruimte
Tenslotte gaat Rotterdam in haar zoektocht naar voortdurende verbetering en vernieuwing vaak landelijk aan kop. De Rotterdamse aanpak buitenruimte wordt door de rest van het land met veel belangstelling gevolgd.