Ontwikkelingen

Groei van de stad

De stad is enorm in trek, de woningmarkt trekt aan, er is een toename van bouwinitiatieven. Verwacht wordt dat de bevolking van gemeente Rotterdam in 2030, binnen het bestaande gebied, met circa 47.000 inwoners toeneemt tot 676.000. Zij moeten daar kunnen wonen, zich kunnen verplaatsen en zich kunnen vermaken. Ook de veranderende leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau van de bevolking stellen andere eisen aan de woningvoorraad en de inrichting van de stad.

Bereikbare Stad

Rotterdam is een stad die goed bereikbaar is, op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto. De stad heeft voldoende ruimte voor kinderen opdat gezinnen zich er op hun plek voelen. Rotterdam wordt steeds groener in de buitenruimte en met een schonere lucht. De Rotterdammer is graag buiten en heeft veel mogelijkheden om actief in beweging te zijn. Aan dit perspectief werkt de gemeente aan de hand van het programma Stedelijke Inrichting.

Next City

Onder de titel Next City werken we aan een toekomstverkenning op basis van trends en ontwikkelingen voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke infrastructuur in de stad. In 2017 worden de eerste voorstellen hiervoor aan de raad gepresenteerd. Deze verkenning is een fysiek onderdeel van de bredere toekomstverkenning die de gemeente doet onder de titel Verhaal van de Stad.

Duurzaam

In het programma SI zijn ook de activiteiten van het product Duurzaam ondergebracht. Bij dit product gaat het om de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor een betere luchtkwaliteit, vergroening, waterveiligheid en veerkracht, energiebesparing, duurzame energieopwekking en duurzame versterking van de economie. Bij dat laatste gaat het onder andere om inzet op Clean Tech en circulaire economie.

Trends in mobiliteit

Een belangrijke trend is de ontwikkeling van keuzemogelijkheden van vervoer, gericht op mens/klant zelf (mobility as a service). De mens/klant bepaalt hoe er gereisd wordt, snel, goedkoop of comfortabel, enz. Dit betekent dat vervoersystemen steeds meer integreren in andere vervoerssystemen. Voorbeelden hiervan zijn integratie van Light Rail bij NS,  OV  fiets bij watertaxi, metro, enz. en maatwerkoplossingen voor de  last mile in de vervoerketen. 

Een belangrijke trend is de verdere verduurzaming van het transport. Behalve het toenemende belang van schone modaliteiten (fiets en ov) is het toenemende aanbod van emissieloze voertuigen en de daarmee samenhangende behoefte aan oplaadinfrastructuur een belangrijke ontwikkeling die de komende jaren verstrekt door zal zetten. Dat leidt tot vermindering van de milieuoverlast van het verkeer en draagt bij aan de doelstellingen van het college om de gezondheidssituatie voor de inwoners van de stad te verbeteren.

Omgevingswet

Per 1 juli 2019 (de invoeringsdatum is door het Rijk opnieuw uitgesteld) treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving ten aanzien van ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Hiermee wordt beoogd een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving wettelijk beter te ondersteunen. De gemeente Rotterdam volgt proactief en nauwlettend de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject, met name om de belangen van Rotterdam en van de haven te waarborgen.