Ontwikkelingen

Het collegeprogramma voorziet in een doorontwikkeling van het concern, gekoppeld aan een structurele besparing van € 40 mln. In de ontwikkelslag ligt de focus op verdere vereenvoudiging, optimalisatie en efficiëntie van de ondersteuning van de andere organisatieonderdelen. In 2016 zijn het nieuwe cluster Bestuurs- en Concernondersteuning en een zuivere control organisatie (Middelen en Control) opgericht. Daarmee zijn alle bedrijfsvoeringstaken voor het gehele concern in één hand gekomen en is de controlfunctie apart gepositioneerd van alle clusters.
In 2016 heeft de gemeente het product Concernhuisvesting herijkt. De oorspronkelijke uitgangspunten van het nieuwe huisvestingsconcept zijn daarin bevestigd. Verder is besloten dat alle huisvestingslasten vanaf 2017 als overhead generiek doorbelast worden aan de producten.
De besparingsopgave is in de begroting verwerkt, de invulling hiervan staat toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Net zoals de overige concernontwikkelingen, vindt ook de besparingsopgave op organische wijze plaats. Dit houdt in dat de bijbehorende formatiereductie zoveel mogelijk met natuurlijk verloop plaats vindt. Samen met de Centrale Ondernemingsraad is de ambitie geformuleerd om deze besparingsopgave te voltooien zonder dat daar herplaatsingskandidaten uit voort komen.

Op 1 januari 2016 is de wijziging Wet bescherming persoonsgegevens ingegaan, die onder meer voorschrijft dat datalekken moeten worden gemeld en waarbij het niet voldoen aan de wet sancties tot gevolg heeft. Sinds de inwerkingtreding van deze wet heeft Rotterdam diverse (ernstige) datalekken gemeld. Op verzoek van de raad doet de Rekenkamer momenteel onderzoek naar de informatiebeveiliging binnen de gemeente Rotterdam. De uitkomsten hiervan worden in het najaar verwacht.

Op 25 mei 2016 is de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De implementatie hiervoor wordt voorbereid.

In onze moderne informatiesamenleving worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld en ontstaan er nieuwe vormen van samenwerking en co-creatie die participatiemaatschappij, zelfredzaamheid en burgerparticipatie mede mogelijk maken. Medewerkers willen in toenemende mate regie over hun werk, hun persoonlijke ontwikkeling en hun HR-zaken.

Er is sprake van toenemende aandacht voor de juiste toepassing van de geldende Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van inkoop, aanbestedingsprocedures en de hieraan gerelateerde beleidsdoelen.