Balans

Vaste en vlottende activa

VASTE ACTIVA

1-1-2016

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

 Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

12.341

12.067

11.793

11.519

11.245

0

12.341

12.067

11.793

11.519

11.245

 Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

2.116.998

2.085.740

2.096.242

2.056.794

2.005.468

1.949.365

Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

115.821

170.807

188.877

205.882

227.222

246.107

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

289.655

358.456

433.109

488.039

512.112

534.356

2.522.474

2.615.003

2.718.228

2.750.715

2.744.802

2.729.828

 Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

382.860

382.731

385.601

385.021

384.515

383.935

Leningen

944.981

882.880

760.309

642.203

532.548

430.632

Overige financiële vaste activa

32.018

20.026

18.994

17.947

16.900

16.518

1.359.859

1.285.637

1.164.904

1.045.171

933.963

831.085

Totaal vaste activa

3.882.333

3.912.981

3.895.199

3.807.679

3.690.284

3.572.158

VLOTTENDE ACTIVA

1-1-2016

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

 Voorraden

-149.209

-204.755

-200.751

-148.011

-143.966

-116.490

 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

328.267

328.267

328.267

328.267

328.267

328.267

 Liquide middelen

3.010

0

0

0

0

0

 Overlopende activa

188.376

188.376

188.376

188.376

188.376

188.376

Totaal vlottende activa

370.444

311.888

315.892

368.632

372.677

400.153

Vaste en vlottende passiva

VASTE PASSIVA

1-1-2016

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

 Eigen Vermogen

Algemene reserve

213.541

147.650

67.183

47.532

46.255

48.295

Bestemmingsreserves

994.404

905.836

821.676

781.605

757.815

746.231

Resultaat na reserveringen

0

0

0

0

0

0

1.207.945

1.053.486

888.859

829.137

804.070

794.526

 Voorzieningen

97.389

86.636

84.452

90.865

102.219

112.105

 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.069.187

2.368.324

2.521.357

2.539.886

2.440.249

2.349.257

2.166.576

2.454.960

2.605.809

2.630.751

2.542.468

2.461.362

Totaal vaste passiva

3.374.521

3.508.446

3.494.668

3.459.888

3.346.538

3.255.888

VLOTTENDE PASSIVA

1-1-2016

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

546.427

384.594

384.594

384.594

384.594

384.594

 Overlopende passiva

331.829

331.829

331.829

331.829

331.829

331.829

Totaal vlottende passiva

878.256

716.423

716.423

716.423

716.423

716.423