Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers en/of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van één van de – door de gemeenteraad vastgestelde - beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente Rotterdam heeft een subsidieverordening, die de spelregels bevat. Hierin is onder meer bepaald dat er maar twee subsidievormen zijn: eenmalige en jaarlijkse subsidies. De subsidielijst, een bijlage bij de begroting, geeft een overzicht van verleende en nog te verlenen subsidies.