Financiering

Hier staat de gemeentelijke treasuryfunctie centraal. Treasury is het woord dat gebruikt wordt voor het beheer van het geld van de gemeente. Binnen de treasuryfunctie is financiering een belangrijk werkveld. De gemeente moet altijd over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen: het op tijd betalen van uitkeringen, subsidies, salarissen en facturen van derden. Hiervoor worden op dagelijkse basis korte geldleningen aangetrokken. Om investeringen in de stad mogelijk te maken, worden geldleningen aangetrokken met een langere looptijd. Het andere belangrijke aandachtsveld binnen de treasuryfunctie betreft het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties door de gemeente uit hoofde van de publieke taak.

Kenmerkend voor de treasuryfunctie is dat er grote bedragen mee gemoeid zijn en de financiële risico’s aanzienlijk kunnen zijn. Voor de treasuryfunctie gelden diverse wettelijke kaders. Daarbij wordt de uitvoering aan de wettelijke normen getoetst. Ook wordt specifiek aandacht geschonken aan het renterisicobeheer en het kredietrisicobeheer.