Het structurele exploitatiesaldo

Saldo structurele baten en lasten (bedragen x € 1 mln)

2014

2015

2016 *

2017

2018

2019

2020

Totale structurele lasten excl. mutaties reserves

2.837

3.042

2.992

3.072

2.973

2.947

2.945

Totale structurele baten excl. mutaties reserves

2.989

3.148

3.087

3.098

3.018

3.003

3.006

Totale structurele stortingen in reserves

143

25

25

12

12

12

12

Totale structurele onttrekkingen uit reserves

113

25

24

4

4

4

5

Saldo

122

106

94

19

37

48

54

Totale baten excl. onttrekkingen reserves

3.054

3.294

3.212

3.380

3.125

3.074

3.067

Saldo structurele baten en lasten

4,0%

3,2%

2,9%

0,6%

1,2%

1,6%

1,8%

Norm o.g.v. toezicht provincie Zuid-Holland: evenwicht. 

*Dit is de prognose van de begroting 2016. Actualisatie vindt plaats bij de jaarrekening

Voor de structurele exploitatieruimte geldt een norm vanuit de provincie: structureel evenwicht voor het begrotingsjaar is een voorwaarde voor het toepassen van repressief toezicht. Dit betekent dat structurele lasten inclusief structurele toevoegingen aan bestemmingsreserves niet hoger mogen zijn dan de structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Het saldo van structurele baten en lasten wordt nominaal weergegeven, en als percentage van de totale baten. In het onderdeel Baten en lasten is de uitsplitsing weer gegeven van de Incidentele baten en lasten. Met de voorliggende begroting wordt voldaan aan de norm.