Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen (bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Algemene reserve

110

136

148

67

48

46

48

Financieringsreserve

69

67

79

82

83

81

82

Kredietrisicoreserve

54

58

64

65

66

66

66

Weerstandsvermogen

233

260

290

213

197

194

196

Norm gemeente Rotterdam o.g.v. Coalitieakkoord 2014-2018: minimaal € 160 mln eind 2018 

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het totaal van de algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat het weerstandsvermogen aan het einde van de collegeperiode minimaal € 160 mln bedraagt. Met de voorliggende begroting wordt aan deze norm voldaan.