Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio (in %, bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eigen vermogen

1.140

1.208

1.053

889

829

804

795

Balanstotaal

4.286

4.253

4.225

4.211

4.176

4.063

3.972

Solvabiliteitsratio

26,6%

28,4%

24,9%

21,1%

19,9%

19,8%

20,0%

Signaleringswaarde opgesteld door Provincie Zuid-Holland: > 50% is minst risicovol, 20 - 50% is neutraal, < 20% is meest risicovol 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves, en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

Door onttrekkingen aan de bestemmingsreserves daalt het eigen vermogen in eerste aanleg, wat leidt tot een dalend verloop van de solvabiliteitsratio, om daarna min of meer te stabiliseren. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt de waarde van de solvaliteitsratio in 2017 en 2020 in de categorie neutraal (in de jaren 2018 en 2019 zit de waarde hier nét onder).