Netto schuldquote

 

Netto schuldquote  (in %, bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vaste schulden

2.043

2.069

2.368

2.521

2.540

2.440

2.349

Netto vlottende schuld

589

546

385

385

385

385

385

Overlopende passiva

409

332

332

332

332

332

332

Financiële activa excl. verstrekte leningen en kapitaalverstrekking

-4

-16

-2

-2

-1

0

0

Uitzettingen < 1 jaar

-352

-328

-328

-328

-328

-328

-328

Liquide middelen

-60

-3

0

0

0

0

0

Overlopende activa

-176

-188

-188

-188

-188

-188

-188

Saldo

2.449

2.412

2.566

2.720

2.739

2.640

2.549

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.054

3.294

3.312

3.380

3.125

3.074

3.067

Netto schuldquote (saldo / totale baten)

80,2%

73,2%

77,5%

80,5%

87,7%

85,9%

83,1%

Signaleringswaarde opgesteld door Provincie Zuid-Holland: < 90% is minst risicovol, 90 - 130% is neutraal, > 130% is meest risicovol

De netto schuld quote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt de waarde van de netto schuldquote in alle jaren in de categorie minst risicovol.