Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen  (in %, bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vaste schulden

2.043

2.069

2.368

2.521

2.540

2.440

2.349

Netto vlottende schuld

589

546

385

385

385

385

385

Overlopende passiva

409

332

332

332

332

332

332

Financiële activa incl. verstrekte leningen en excl. Kapitaalverstrekking

-919

-977

-903

-779

-660

-549

-447

Uitzettingen < 1 jaar

-352

-328

-328

-328

-328

-328

-328

Liquide middelen

-60

-3

0

0

0

0

0

Overlopende activa

-176

-188

-188

-188

-188

-188

-188

Saldo

1.534

1.451

1.665

1.942

2.080

2.091

2.102

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.054

3.294

3.312

3.380

3.125

3.074

3.067

Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen (saldo / totale baten)

50,2%

44,0%

50,3%

57,5%

66,6%

68,0%

68,5%

Signaleringswaarde opgesteld door Provincie Zuid-Holland: < 90% is minst risicovol, 90 - 130% is neutraal, > 130% is meest risicovol

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de nettoschuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de nettoschuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen. Een aanzienlijk deel van de opgenomen gelden is doorgeleend aan woningcorporaties en deelnemingen. Dit bedrag neemt de komende jaren wel gestaag af. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt de waarde van de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen in alle jaren in de categorie minst risicovol.