Renterisiconorm

Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting

3.777

3.624

3.492

3.620

3.620

3.620

3.620

Renterisiconorm o.g.v. wet Fido: 20% van grondslag

755

725

698

724

724

724

724

Renteherzieningen

50

50

50

58

3

12

8

Aflossingen

410

292

290

292

310

476

389

Risicobedrag

460

342

340

350

313

488

397

In % begroting

12%

9%

10%

10%

9%

13%

11%

Ruimte (+)

295

383

358

374

411

235

327

De renterisiconorm heeft als doel om toekomstige renterisico’s op de kortlopende schuld te beperken. De renterisico’s worden berekend als de som van de aflossingen en de renteherzieningen op de bestaande langlopende schuld. Er geldt een wettelijke norm. Het totale jaarlijkse renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm dwingt daarmee tot spreiding van de aflossingen en renteherzieningen. Met de voorliggende begroting wordt aan de renterisiconorm voldaan.