Ramingsbijstellingen

 

Ramingsbijstellingen

2016

2017

2018

2019

2020

Bestuur en dienstverlening

-6388

81

83

84

64

1

Accountantskosten 

-200

0

0

0

0

2

Vrijval reserve Frictiekosten BMR 14+

200

0

0

0

0

3

Onttrekking reserve Frictiekosten BMR 14+

91

0

0

0

0

4

Verwachte onderbesteding

100

0

0

0

0

5

Actualisatie Financiering

0

81

83

84

85

6

Toevoeging aan pensioenvoorziening

-5.000

0

0

0

0

7

Bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden

0

0

0

0

-21

8

Inleveren budget wegens verwachte onderbesteding

340

0

0

0

0

9

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën

-419

0

0

0

0

10

Referendum Woonvisie

-1.500

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

490

720

-1150

210

210

11

Plan Oost

0

580

-1.360

0

0

12

ICT

350

 0

0

0

0

13

Bestuurlijke boetes

140

140

140

140

140

14

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

70

70

70

Verkeer en Vervoer

1100

-400

-300

-200

-200

15

Aanpassing bestuursopdracht

0

-400

-300

-200

-200

16

Hogere omzet parkeren

400

0

0

0

0

17

Lagere huisvestingslasten

700

0

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

-594

375

375

-625

-625

18

Dotatie Bestemmingsreserve evenementenfonds

-1.094

0

0

0

0

19

Kasschuif Cultuurplan

500

375

375

-625

-625

Werk en Inkomen

-6.845

0

0

0

0

20

Herijking BUIG en reserve WWB

-6.845

0

0

0

0

Maatschappelijke ondersteuning

0

1427

1986

1919

1850

21

Uitvoeringslasten PvA Statushouder

0

-250

0

0

0

22

Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing

0

1.677

1.986

1.919

1.850

Beheer van de stad

-202

-1.832

-903

-1.793

-1.793

23

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht 2016

1.000

0

0

0

0

24

Lagere directe kosten

0

1.255

1.255

1.255

1.255

25

Hogere lease-opbrengsten

500

0

0

0

0

26

Lagere lasten 2016

1.454

0

0

0

0

27

Mutatie opbrengsten afvalstoffenheffing vanaf 2017

0

-2.977

-3.269

-3.269

-3.269

28

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

100

100

100

29

Hogere personele lasten

-1.108

0

0

0

0

30

Lagere overige lasten

1.374

0

0

0

0

31

Bestedingsanalyse inkoop

-530

0

0

0

0

32

Knelpunt wettelijke taken gladheidsbestrijding

-508

0

0

0

0

33

Knelpunt wettelijke taken plaagdierbeheersing

-430

0

0

0

0

34

Rotterdam in ontwikkeling

0

0

121

121

121

35

Correctie plan Oost

0

-110

890

0

0

36

Bijstelling loonkosten

-545

0

0

0

0

37

Knelpunt bommenregeling

-382

0

0

0

0

38

Bijstelling loonkosten

-527

0

0

0

0

39

Rioolreiniging afname opbrengsten derden

-500

0

0

0

0

Stedelijke inrichting

877

-907

-250

130

150

40

Skaeve Huse / Vergroeningsopgave/ Kansrijke wijken

877

-907

-250

130

150

Ruimtelijke ontwikkeling

656

-39

-39

-39

-39

41

Vrijval reserve infrastructuur

500

0

0

0

0

42

Actualisatie en Fasering omslagrente

156

-39

-39

-39

-39

Algemene middelen

13.079

1.412

4.497

1.109

2.004

43

Onroerend Zaakbelasting

1.000

0

0

0

0

44

Voorziening Belastinggeschillen

1.011

0

0

0

0

45

Hondenbelasting

-100

0

0

0

0

46

Logiesbelasting

600

0

0

0

0

47

Roerende zaakbelasting

95

0

0

0

0

48

Dotatie Debiteuren

-4.050

0

0

0

0

49

Overig

-181

0

0

0

0

50

Bijstelling Gemeentefonds

7.948

1.493

4.580

1.193

722

51

Bijstelling post Onvoorzien

2.700

0

0

0

0

52

Stelpost Interne rente

0

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

53

Bijstelling inkoop en uitbestede werkzaamheden

227

0

0

0

0

54

Bijstelling afwikkeling liquidatie Stadsregio

1.800

0

0

0

0

55

Kapitaallasten IFR en afrondingsverschillen

329

56

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en frictiekosten

419

0

0

0

0

57

Bijstelling VpB

-125

0

0

0

0

58

Dividendopbrengst

0

0

0

0

1.367

59

Verlaging interne rente

0

9.000

9.000

9.000

9.000

60

Rente voorzieningen

0

-81

-83

-84

-85

61

Overheveling personeel Stadsregio

1.406

0

0

0

0

Serviceorganisatie

1009

0

0

0

0

62

Ramingsbijstelling opbrengsten

500

0

0

0

0

63

Ramingsbijstelling kapitaallasten

509

0

0

0

0

Diversen

3.137

-39

-899

-465

-586

64

Mutaties op kostenplaats

3.137

-39

-899

-465

-586

Totaal

6.319

798

3.400

330

1.035

Toelichting ramingsbijstellingen

1 Accountantskosten (- € 200)
Voor additionele kosten controle jaarrekening 2015 en 2016 is in 2016 incidenteel extra budget nodig.

2 Vrijval reserve frictie BMR 14+ (€ 200)
Na de laatste onttrekking kan het saldo van de reserve in 2016 vrijvallen ten gunste van het algemene beeld.

3 Onttrekking reserve frictie BMR 14+ (€ 91)
Laatste onttrekking in 2016 aan de reserve.

4 Verwachte onderbesteding (€ 100)
Vanwege verwachte onderbesteding binnen de Griffie valt het budget vrij ten gunste van het algemene beeld

5 Actualisatie Financiering (€ 0 tot € 85)
Aan de voorzieningen Pensioenen bestuurders en Pensioenen Gebieden wordt vanaf 2017 rente toegerekend.

6 Toevoeging aan pensioenvoorziening (- € 5.000)

De rentestand waarop de berekening van de voorziening van pensioenen voor oud-bestuurders is gebaseerd, is in 2016 wederom sterk gedaald. (Van 1,6% naar 0,82%.) Hierdoor is de verwachting dat een extra toevoeging aan de voorziening van € 5 mln nodig is.

7 Bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden (- € 21)
In 2020 vindt een ramingsbijstelling plaats op de bestemmingsreserve gebiedscommissies gebieden. Deze reserve is gevormd bij de overgang van deelgemeenten naar gebiedscommissies. Abusievelijk waren de onttrekkingen voor de extra wijkinitiatieven in Feijenoord geraamd tot en met 2020 in plaats van 2019. Met deze ramingsbijstelling wordt dit gecorrigeerd.

8 Inleveren budget wegens verwachte onderbesteding (€ 340)
Vanwege de opgave te komen tot een kleinere en meer wendbare organisatie wordt gewerkt met een tijdelijke overmaat in de budgetten om de veranderingen te faciliteren. In 2016 wordt hier minder gebruik van gemaakt dan was begroot, waardoor de overmaat met €750 kan worden teruggebracht. Hiervan betreft € 410 personeelsbudget en € 340 programmabudget.

9 Inzet vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën (- € 419)
De bestemmingsreserve Aanloopverliezen en Frictiekosten is ingesteld voor kosten voortkomend uit het programma Organisatie en Financiën.  Deze valt vrij vanuit het product beheer algemene middelen. Voorgesteld wordt het bedrag in te zetten voor de dekking van incidentele, concernbrede kosten met betrekking tot het Meerjaren Verbeterprogramma. Het doorvoeren van verbeteringen in de administratie en (financiële) processen past binnen het doel van de reserve.

10 Referendum Woonvisie  (- € 1.500)
Ten behoeve van de uitvoering van het woonreferendum Woonvisie is € 1,5 mln begroot.

11 Plan Oost (van € 580 tot - € 1.360)
Bij de voorjaarsnota zijn extra investeringen in de veiligheid en de buitenruimte van het gebied Prins Alexander opgenomen in de begroting. Met deze mutatie wordt een her prioritering van de toegekende middelen gedaan.

12 ICT (€ 350)
Het budget voor onderhoud software wordt dit jaar naar verwachting niet volledig uitgeput. Dit komt onder andere door de vertraging van de overgang naar het concernbrede zaaksysteem. Hierdoor worden er dit jaar geen kosten meer gemaakt voor de vervanging van het handhavingsadministratiesysteem (HAS). Het ICT-budget wordt in 2016 bijgesteld met € 350.

13 Bestuurlijke boetes (€ 140)
Op basis van de realisatiecijfers van zowel het lopende begrotingsjaar als voorgaande jaren, worden de inkomsten van bestuurlijke boetes (zoals boetes voor wildplassen, afval op straat gooien en hondenpoep) meerjarig bijgesteld met € 140.

14 Rotterdam in ontwikkeling (€ 70)
Een deel van de opgave vanuit Rotterdam in ontwikkeling, namelijk de geplande krimp op de onderdelen gebied en primair proces, is centraal in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de opgave verdeeld over de relevante begrotingsproducten. Voor het product Handhaven wet- en regelgeving gaat het om een besparing van € 70 op de organisatiekosten in 2018 en verder.

15 Aanpassing bestuursopdracht (van - € 400 tot - € 200)
De uitgangspunten van het Parkeerplan (City Lounge) zijn na het opstellen van de voorjaarsnota gewijzigd door nadere besprekingen in de coalitie. Het effect hiervan is verwerkt. Dit betreft een daling van de baten van € 400 in 2017 naar € 200 in 2019 en verder.

16 Hogere omzet Parkeren (€ 400)
Op basis van de huidige inzichten is de omzet van Parkeren geactualiseerd. Als gevolg van kinderziekten bij de invoering van scantechnologie worden de opbrengsten fiscale naheffingen naar verwachting 
€ 1 mln. lager. De opbrengsten parkeren stijgen met  € 1,4 mln. Enerzijds door verbeterd betaalgedrag als gevolg van de invoering van scantechnologie en anderzijds door het later optreden van effecten van het Parkeerplan (City Lounge). Het betreft hier vooral de verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in garages.

17 Lagere huisvestingslasten (€ 700)
In de begroting was rekening gehouden met een toename van de huisvestingslasten als gevolg van investeringen. De betreffende investeringen gaan niet in 2016 gerealiseerd worden.

18 Dotatie bestemmingsreserve Evenementenfonds (- € 1.094 in 2016)
Aan de raad is toegezegd om alle meer- of minderopbrengsten van de logiesbelastingen ten gunste of laste van de bestemmingsreserve Evenementenfonds te laten komen. Van het daarvoor in aanmerking komende bedrag in 2015 van € 1.656 is bij de bestemming van het jaarresultaat € 562 aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Met deze begrotingswijziging wordt ook het resterende bedrag ad € 1.094 aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

19 Kasschuif Cultuurplan 2017– 2020
Anticiperend op het verdeelvoorstel over het Cultuurplan 2017 – 2020 in het college en de raad, wordt in de begroting alvast rekening gehouden met een zogenaamde kasschuif, zodat meerjarig voldoende middelen beschikbaar blijven. De mutaties over de periode 2017 – 2020 als geheel zijn daarbij per saldo neutraal.

20 Herijking BUIG en reserve WWB (- € 6.845)
Op basis van de meest recente verwachtingen ten aanzien van de volume groei van de bijstand 2016, de ontwikkeling in de gemiddelde uitkeringsprijs (bijstelling bijstandsnormen en effect herzien incassobeleid) en de ontvangsten uit declaraties Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt het tekort op de BUIG voor 2016 en 2017 in totaal € 5,8 mln hoger geraamd. Daarnaast worden de aanvullende kosten van de Social Impact Bonds ter hoogte van € 1 mln ten laste van de reserve WWB gebracht. Voor het bedrag van € 6,8 mln wordt een dotatie aan de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand) gevraagd.

21 Uitvoeringslasten plan van aanpak statushouder (- € 250)
Uit het van het Rijk ontvangen budget voor het bestuursakkoord asiel en vluchtelingen wordt € 250 ingezet voor uitvoeringslasten plan van aanpak statushouders.

22 Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing (€ 1.677 tot € 1.986)
Per 2017 zijn de tarieven voor Afvalstoffenheffing lager. Als gevolg hiervan zijn de kwijtscheldingslasten meerjarig naar beneden bijgesteld.

23 Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht 2016 (€ 1.000)
De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing (ASH) en Bedrijfsreinigingsrecht (BRR) zijn in 2016 € 1,0 mln hoger dan begroot als gevolg van een hoger aantal huishoudens dat wordt aangeslagen.

24 Lagere directe kosten afvalinzameling  (€ 1.255)
De directe kosten dalen vooral als gevolg van lagere verwerkingslasten door betere afvalscheiding en hogere opbrengsten van de gescheiden fracties. Het verwerkingscontract met AVR wordt jaarlijks geïndexeerd met gemiddeld 2%. Deze indexatie leidt tot hogere kosten van circa € 500 voor 2017. Ondanks deze indexatie vallen de verwerkingskosten € 1,3 mln lager uit. De personeelslasten zijn ten opzichte van 2016 met € 350 gestegen, terwijl er structureel met minder personeel wordt gewerkt. Deze stijging in de kosten is vooral het gevolg van het afgesloten CAO akkoord.

25 Hogere lease-opbrengsten (€ 500)
Voor het onderdeel Lease worden incidenteel hogere opbrengsten verwacht doordat meer  leasecontracten zijn afgesloten en hogere opbrengsten uit de verkoop van ingeleverde voertuigen.
De lagere brandstofopbrengsten (- € 1,5 mln) als gevolg van de lagere brandstofprijzen worden volledig gecompenseerd door lagere brandstofkosten (€ 1,5 mln).
De hogere vennootschapsbelasting van € 125 als gevolg van deze verwachte hogere opbrengst staat verantwoord onder het product Beheer Algemene Middelen.

26 Lagere lasten 2016 (€ 1.454)
Er is in 2016 sprake van verwachte lagere lasten voor het product Afvalinzameling van € 1,5 mln. Zo is sprake van hogere personele lasten (- € 339) door een hogere CAO-verhoging dan eerder begroot (3% in plaats van 0,5%; - € 253) en hogere kosten inhuur voor de werkplaatsen van Lease (- € 86).
Voor dekking van de hogere personele lasten is op een aantal posten binnen de begroting van het product Afvalinzameling een taakstelling ingeboekt en is vrijval benut van een aantal niet volledig ingezette budgetten; het betreft onder meer overig uitbesteed werk (€ 300) en diverse overige budgetten (€ 426). Verder zijn in 2016 de verwerkingslasten naar verwachting € 1,0 mln lager, vooral als gevolg van meevallers die betrekking hebben op voorgaande boekjaren.
Tot slot is sprake van diverse kleinere mutaties (€ 67).

27 Mutatie opbrengsten afvalstoffenheffing vanaf 2017 (van - € 2.977 tot - € 3.269)
De opbrengsten uit de ASH zijn voor de jaren 2017 en verder naar beneden bijgesteld met - € 3,0 mln tot - € 3,3 mln.
De lagere opbrengsten worden veroorzaakt door een verlaging van het ASH-tarief.
Het lagere tarief is vooral het gevolg van lagere directe kosten van de afvalinzameling, lagere toegerekende kwijtscheldingslasten en een stijging in het aantal huishoudens dat wordt aangeslagen.

Het ASH-tarief voor 2017 bedraagt voor een 1-persoonshuishouden € 293,20 en voor een meerpersoonshuishouden € 332,90.
Ten opzichte van het ASH-tarief 2016 betekent dit een daling van achtentwintig euro voor een 1-persoonshuishouden. Voor een meerpersoonshuishouden is de daling veertien euro. De voorgestelde tarieven leiden tot een kostendekkendheid van 86,3%.

28 Rotterdam in ontwikkeling (€ 100)
Een deel van de opgave vanuit Rotterdam in ontwikkeling, namelijk de geplande krimp op de onderdelen gebied en primair proces, is centraal in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de opgave verdeeld over de relevante begrotingsproducten. Voor het product Afvalinzameling gaat het om een besparing van € 100 op de organisatiekosten in 2018 en verder.

29 Hogere personele lasten (- € 1.108)
Op basis van de realisatie tot en met juli en voortschrijdend inzicht is een prognose opgesteld van de verwachte realisatie bij product Reiniging. Er is sprake van hogere personele lasten, veroorzaakt door:
1) een hogere CAO-verhoging dan eerder begroot (3% in plaats van 0,5%) (- € 813)
2) niet begrote kosten voor inzet opruimen vuurwerk rond Oud en Nieuw (- € 295)

30 Lagere overige lasten (€ 1.374)
Voor dekking van de hogere personele lasten is op een aantal posten binnen de begroting van Reiniging een taakstelling ingeboekt respectievelijk sprake van vrijval van niet volledig benut budget. Het betreft calamiteitenbudget havenbekkens (€ 200), opleidingskosten (€ 393), ondersteuning primair proces (€372) en diverse overige budgetten (€ 409).

31 Bestedingsanalyse inkoop (- € 530)

In 2015 is opdracht gegeven om vanaf 2018 € 21 miljoen te besparen op inkoop. Voor 2016 is de inkoopbesparing van € 10 miljoen meerjarig in de begroting verwerkt. Voor 2017 loopt de besparingsopdracht op met € 10 mln naar € 20 miljoen cumulatief (en € 21 miljoen voor 2018 e.v.). Begin 2016 is een pakket van maatregelen vastgesteld en in de begroting verwerkt van € 18,7 miljoen. Nu wordt daar € 1,7 miljoen aan toegevoegd op diverse programma’s en producten. Een toelichting op de inkoopbesparing is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

32 Knelpunt wettelijke taken gladheidsbestrijding ( - € 508)
In de begroting is een baat voor opbrengsten derden in het kader van gladheidsbestrijding opgenomen. Vanwege het weersafhankelijke karakter is deze baat uit hoofde van het voorzichtigheidsbeginsel uit de begroting gehaald. Eventuele baten zullen in 2016 als incidenteel worden verantwoord.
Daarnaast hebben wettelijke eisen ertoe geleid dat de voertuigenkosten hoger zijn dan voorheen.
Het voorgaande leidt tot een tekort van € -508 op gladheidsbestrijding.

33 Knelpunt wettelijke taken plaagdierbeheersing (- € 430)
Als gevolg van gewijzigde wetgeving (andere bestrijdingsmethodiek) voor de bestrijding van plaagdieren, is de bestrijding van ratten (gemeentelijke taak) arbeidsintensiever dan voorheen. Er moeten extra kosten worden gemaakt voor preventieve communicatiecampagnes en materiaalkosten. Daarnaast is de inzet op de duiventillen niet gedekt. Voorgaande leidt tot een tekort op de wettelijke taken van € 430.

34 Rotterdam in ontwikkeling (€ 121)
Een deel van de opgave vanuit Rotterdam in ontwikkeling, namelijk de geplande krimp op de onderdelen gebied en primair proces, is centraal in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de opgave verdeeld over de relevante begrotingsproducten. Voor het product Reiniging gaat het om een besparing van € 121 op de organisatiekosten in 2018 en verder.

35 Plan Oost (van - € 110 tot € 890)
Bij de voorjaarsnota zijn extra investeringen in de veiligheid en de buitenruimte van het gebied Prins Alexander opgenomen in de begroting. Met deze mutatie wordt een her prioritering van de toegekende middelen gedaan.

36 Bijstelling loonkosten (- € 545)
Betreft een bijstelling van de loonkosten bij het product Wegen en Openbare verlichting door de stijging van de cao met 3%.

37 Knelpunt bommenregeling (- € 382)
In 2015 is de voorziening bommenregeling komen te vervallen. Er is toen afgesproken dat jaarlijks het niet declarabele deel van de kosten (30%) ten lasten komen van het weerstandsvermogen.

38 Bijstelling loonkosten (- € 527)
Betreft een bijstelling van de loonkosten bij het product Water en Groen door de stijging van de cao met 3%.

39 Afname baten rioolreiniging (- € 500)
Rioolreiniging is de inzet op haar externe klanten aan het afbouwen om zich volledig te kunnen richten op haar primaire taak, het schoon houden van het Rotterdamse rioolstelsel (riolen, kolken, duikers e.d.).
Hierdoor ontstaat éénmalig knelpunt in 2016. Vanaf 2017 zal het terugbrengen van de lasten de lagere baten compenseren.

40 Skaeve Huse / Vergroeningsopgave / Kansrijke wijken (van € 877 tot € 150)
De meerjarige budgetten van de projecten Skaeve Huse, Kansrijke Wijken en Vergroeningsopgave worden meerjarig herschikt op basis van de meest actuele prognoses inzake het realiseren van de werkzaamheden binnen deze projecten.

41 Vrijval reserve infrastructuur (€ 500)
In de reserve infrastructuur is een bedrag van € 500 opgenomen voor het kunstwerk bij Rotterdam CS. Besloten is dat het kunstwerk Kissing Earth niet wordt gerealiseerd. De gelabelde middelen voor kunst in het ruimtelijk plan Centraal Station blijven, na aftrek van gemaakte kosten, behouden. De gelabelde middelen in de reserve infrastructuur vallen vrij.

42 Actualisatie en Fasering omslagrente (van € 156 tot - € 39)
Bij de voorjaarsnota 2016 heeft de gemeenteraad besloten om € 1,0 mln toe te voegen aan het programma Ruimtelijke Ontwikkeling omdat de omslagrente op de grondexploitaties in voorbereiding (NIEGG) met de nieuwe BBV-regels met ingang van 1-1-2016 niet meer mag worden geactiveerd. Deze ramingsbijstelling is binnen product Grondzaken gespecificeerd naar een eenmalige afschrijving in 2016 en vanaf 2017 rente-effect.

43 Onroerend zaakbelasting (€ 1.000)
De meeropbrengst onroerend zaakbelasting ad € 1,0 mln is met name te verklaren door extra opvoer van objecten vanwege de vergelijking die gemaakt is tussen de basis administratie gebouwen (BAG) en de administratie waarde onroerende zaken (WOZ).

44 Voorziening belastinggeschillen (€ 1.011)
De hogere baten betreffen een vrijval van de voorziening belastinggeschillen ten bedrage van € 1,0 mln. De gemeente Rotterdam heeft recentelijk twee compromissen afgesloten met belastingplichtigen met betrekking tot de precario belasting. Beiden compromissen blijven ruim binnen de getroffen voorzieningen. De vaststellingsovereenkomsten zijn ondertekend, waardoor deze twee dossiers zowel juridisch als financieel zijn afgewikkeld.

45 Hondenbelasting ( - € 100)
Een lagere opbrengst ad € 100 is gerealiseerd voor de hondenbelasting vanwege een daling van het aantal geregistreerde hondenbezitters in Rotterdam.

46 Logiesbelasting (€ 600)
In 2010 is de logiesbelasting weer ingevoerd en bedraagt voor belastingjaar 2016 4,5% van de kamerprijs. Gezien de heffingsgrondslag volgt de opbrengst direct de prijs- en bezettingsontwikkeling in de hotelbranche. De bezettingsgraad en gemiddelde kamerprijs is in 2016 ten opzichte van 2015 toegenomen en leidt tot een hogere opbrengst van € 600.

47 Roerende zaakbelasting (€ 95)

De hogere opbrengst roerende zaakbelasting ad € 95 is te verklaren door extra opvoer van één groot object.

48 Dotatie debiteuren ( - € 4.050)
Er is een eenmalige extra dotatie van € 4,1 mln noodzakelijk om het faillissement van één grote belastingplichtige volledig af te dekken.

49 Overige ( - € 181)

De programmakosten zijn € 181 hoger dan begroot als gevolg van een aantal kleine posten.

50 Bijstelling Gemeentefonds (€ 7,9 mln in 2016 aflopend naar € 722 in 2020)

Gedurende het samenstellen van de Voorjaarsnota 2016-2020 is door het minister van BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2016 gepubliceerd. In deze circulaire zijn specifieke en algemene wijzigingen bekend gemaakt. Verwerking vindt plaats in de voorliggende begroting.

Inzichten meicirculaire Gemeentefonds 2016

2016

2017

2018

2019

2020

Specifieke mutaties

          21.825.044

                4.541.113

                7.612.037

                7.305.952

                7.123.455

Specifieke mutaties toegevoegd aan algemene middelen

-2.694.449

                  255.569 *

                  258.933 *

                  262.346 *

                  266.824 *

Toevoegen bodemsanering aan reserve 'taakmutaties Gemeentefonds'

-1.713.701

-1.195.605

-797.070

                 -557.949

                 -518.097

Totaal specifieke mutaties
( A )

          17.416.894

                3.601.077

                7.073.900

                7.010.349

                6.872.182

Ramingsbijstelling Gemeentefonds ( B )

            7.948.097

                1.493.211

                4.580.320

                1.193.055

                  722.464

*BRP-straten: korting voor centrale inschrijving vergunninghouders kan niet binnen bestaande budgetten worden opgevangen.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven (NGRU); ca. 40% van de Rijksuitgaven minus uitgaven voor sociale zekerheid en zorg). Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap- af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toename of afname van het Gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. Tezamen met het opnemen van onder andere het definitieve accres 2015 (eenmalig € 2,4 mln), het niet inzetten van specifieke taakmutaties (2016: € 2,7 mln), vrijval van gereserveerde inflatiecorrectie, aanpassingen van waarden van maatstaven ’ is de bijstelling van de algemene uitkering in alle jaren positief: tussen de € 0,7 mln (2020) en € 7,9 mln (2016).
In Rotterdam wordt nog bezien op welke manier de kosten van de Digitale Agenda (VNG) in 2017 (ca. € 1,45 mln) worden bekostigd. De ambitie van de Digitale Agenda 2020 is standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig; wat samen kan ook samen doen. De VNG en KING ondersteunen gemeenten vanuit de Digitale Agenda bij het zelf opzetten en uitvoeren van collectieve projecten.

51 Bijstelling post Onvoorzien (€ 2,7 mln in 2016)

Op concernniveau wordt conform het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) jaarlijks een stelpost onvoorzien opgenomen. Structureel bedraagt deze voor Rotterdam € 3,6 mln. Aangezien het grootste deel van het jaar nu voorbij is wordt voorgesteld € 2,7 mln van deze post in vrij te laten vallen. Er resteert dan voor de rest van 2016 nog een post onvoorzien van € 900.

52 Interne rente (vanaf 2017 -€ 9 mln)
De ramingsbijstelling van 3,5 naar 3% is in de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 verwerkt in de begrotingen van de desbetreffende producten. Daarmee kan de opgenomen stelpost bij het product Beheer Algemene Middelen met dit bedrag worden verlaagd.

53 Bijstelling Inkoop en uitbestede werkzaamheden (€ 227 in 2016)
In 2016 worden geen uitgaven op deze post meer verwacht; het nog beschikbare budget kan daardoor vervallen.

54 Bijstelling afwikkeling liquidatie Stadsregio (€ 1,8 mln in 2016)
Op basis van de huidige informatie is het voordeel voor het concern Rotterdam bijgesteld met € 1,8 mln.

55 Kapitaallasten IFR en afrondingsverschillen (€ 329 in 2016)
De rente 2016 voor de overgehevelde budgetten uit de BR Investeringen Rozenburg is slechts deels ingezet bij de producten. Het gedeelte dat is ingezet, kan nu bij het product Beheer Algemene Middelen vrijvallen. Daarnaast zijn er nog stelposten interne rente e.d. begrotingstechnisch niet geheel afgewikkeld. Omdat deze niet tot realisatie zullen leiden zijn deze thans vervallen.

56 Vrijval bestemmingsreserve Organisatie- en Frictiekosten (€ 419 in 2016).
Reeds aangekondigd is dat deze reserve in 2015 te evalueren en de resultaten van de evaluatie te betrekken bij de afwikkeling van deze reserve. Op grond hiervan wordt nu voorgesteld het saldo van deze reserve in 2016 vrij te laten vallen. De lasten waar deze reserve voor bedoeld was zijn opgenomen in de betreffende productbegroting, waarmee dit op concernniveau budgettair neutraal verloopt.

57 Bijstelling VpB-last (-€ 125 in 2016)
Er wordt incidenteel een hoger resultaat ad € 500 bij Lease verwacht door meer nieuwe leasecontracten en meer ingeleverde auto's. Voor 2016 betekent dit wel naar verwachting een hogere VpB last van € 125.

58 Dividendopbrengst (€ 1,4 mln in 2020)
De hogere dividendopbrengst in 2020 van €1,4 mln heeft te maken met de indexatie (procentuele ophoging) van het dividend van het Havenbedrijf.

59 Invulling verlaging interne rente van 4% naar 3,5% (€ 9 mln vanaf 2017)

De verlaging van de interne rente bij Kaderbrief 2015 is bij de clusters in de begroting verwerkt.

60 Mutatie toegerekende rente voorzieningen (- € 81 vanaf 2017 oplopend naar - € 85 in 2020)

Aan de voorzieningen Pensioenen bestuurders en Pensioenen Gebieden wordt vanaf 2017 rente toegerekend.

61 Overheveling personeel Stadsregio (€ 1.406)
In de afwikkeling van de liquidatie van de Stadsregio is personeel incl. budget overgedragen aan de Gemeente Rotterdam. De lasten zijn ook meerjarig in de begroting verwerkt en komen terug onder technische mutaties.

62 Ramingsbijstelling opbrengsten (€ 500)
Betreft verhoging huurbaten: Gebleken is dat de huuropbrengsten (Mijnsheerenlaan, Halvemaanpassage en Keilezyweg) hoger zullen zijn dan eerder in de begroting is vastgesteld.

63 Ramingsbijstelling kapitaallasten (€ 509)   
Na actualisatie is gebleken is gebleken dat de kapitaallasten lager zijn dan eerder in de begroting is vastgesteld.

64 Mutaties op kostenplaats
Betreft mutaties op kostenplaatsen over de verschillende programma’s heen.