Programma's

Programma/product

Baten

Lasten

Onttrekking

Toevoeging

Vrijval

Saldo

1 Bestuur en dienstverlening

14.416

119.149

2.634

1.829

0

-103.928

101 Raad

0

4.504

0

0

0

-4.504

102 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

283

6.883

0

0

0

-6.600

103 College

801

4.971

0

0

0

-4.170

104 Gebiedscommissies

0

5.587

179

0

0

-5.408

105 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

0

46.713

0

0

0

-46.713

106 Dienstverlening (frontoffice)

12.643

34.018

255

0

0

-21.120

107 Burgerzaken

689

16.472

2.200

1.829

0

-15.412

152 Uitkering deelgemeenten

0

0

0

0

0

0

2 Openbare orde en veiligheid

3.276

155.325

0

0

0

-152.049

108 Veilig

1.616

43.518

0

0

0

-41.902

109 Crisisbeheersing en brandweer

0

53.720

0

0

0

-53.720

110 Handhaven wet- en regelgeving

1.660

58.087

0

0

0

-56.427

3 Verkeer en Vervoer

264.593

280.981

2.406

0

0

-13.981

111 Stedelijke bereikbaarheid

1.584

17.554

550

0

0

-15.420

112 Parkeren

85.890

69.751

30

0

0

16.169

113 Duurzame mobiliteit

177.120

193.676

1.826

0

0

-14.730

4 Economische Zaken

2.225

25.422

1.174

1.122

0

-23.145

114 Economie

4

22.424

1.174

1.122

0

-22.368

115 Markten

2.221

2.997

0

0

0

-776

5 Onderwijs

57.629

193.897

737

0

0

-135.530

116 Onderwijshuisvesting

190

71.072

0

0

0

-70.882

117 Onderwijsbeleid

57.439

122.825

737

0

0

-64.649

6 Cultuur, sport en recreatie

13.817

223.226

1.986

0

0

-207.423

118 Cultuur

629

125.729

43

0

0

-125.057

119 Sport en Recreatie

13.187

97.497

1.944

0

0

-82.366

7 Volksgezondheid en zorg

37.599

629.919

400

0

0

-591.921

120 Openbare gezondheidszorg

12.157

26.749

0

0

0

-14.592

121 Zorg jeugd

1.741

236.639

400

0

0

-234.498

122 Zorg volwassenen

23.700

366.531

0

0

0

-342.831

8 Werk en inkomen

544.830

810.955

34.549

0

0

-231.576

124 Werk

16.590

160.653

375

0

0

-143.689

125 Inkomen

528.241

650.302

34.174

0

0

-87.887

9 Maatschappelijke Ondersteuning

15.535

163.122

133

0

0

-147.454

126 Maatschappelijke Begeleiding en Advies

1.578

62.300

100

0

0

-60.622

127 Maatschappelijke Participatie en Activering

12.891

36.230

33

0

0

-23.306

128 Armoedebestrijding

1.066

64.592

0

0

0

-63.526

10 Beheer van de stad

227.396

406.938

7.630

0

0

-171.913

129 Afvalinzameling

140.529

113.391

340

0

0

27.479

130 Reiniging

1.877

59.177

0

0

0

-57.301

131 Riolen en gemalen

66.378

58.255

0

0

0

8.123

132 Wegen en Openbare Verlichting

5.881

111.467

5.150

0

0

-100.436

133 Water en Groen

12.730

64.649

2.140

0

0

-49.778

11 Stedelijke inrichting

21.083

112.884

35.609

0

2.100

-54.091

134 Vergunningen en toezicht

14.040

46.612

21.375

0

2.100

-9.097

135 Ruimte en wonen

3.450

24.912

1.874

0

0

-19.589

136 Milieu

3.593

34.542

11.564

0

0

-19.385

153 Duurzaam

0

6.817

797

0

0

-6.020

12 Ruimtelijke ontwikkeling

280.556

323.674

53.067

0

0

9.950

137 Gebiedsontwikkeling

1.549

75.120

47.699

0

0

-25.872

138 Grondzaken

138.227

144.027

2.476

0

0

-3.324

139 Erfpacht

34.767

9.961

0

0

0

24.806

140 Commercieel vastgoed

48.747

37.806

430

0

0

11.370

141 Maatschappelijk vastgoed

41.783

41.630

2.463

0

0

2.615

142 Projectmanagement en engineering

15.484

15.130

0

0

0

354

13 Algemene middelen

1.891.322

56.882

91.002

70.484

4.366

1.859.324

143 Belastingen

273.403

28.907

0

0

0

244.496

144 Beheer algemene middelen

1.508.150

15.771

80.467

43.181

4.366

1.534.031

145 Deelnemingen

98.784

11.843

1.141

0

0

88.082

146 Financiering

-18.469

-42.772

0

24.303

0

0

147 Lening- en garantieverstrekking

23.968

23.968

0

0

0

0

148 Verzekeringen

5.168

7.530

0

0

0

-2.362

149 Van Werk naar Werk

317

11.635

9.395

3.000

0

-4.923

14 Serviceorganisatie

5.451

41.983

2.269

2.000

0

-36.263

150 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

2.955

30.698

2.000

2.000

0

-27.742

151 Concernhuisvesting

2.496

11.285

269

0

0

-8.520

Totaal

3.379.728

3.544.357

233.598

75.435

6.466

0